Quyết định 1041/QĐ-UBND

Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Căn c Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực T
U;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các P
CT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài Phát thanh và TT tỉnh;
- Chánh VP v
à các PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, Vnptioff
ice.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1041/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Giang)

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tt là Đề án văn hóa công vụ) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

c) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các ngành, các cấp, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Đề án văn hóa công vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

II. NỘI DUNG CỦA VĂN HÓA CÔNG VỤ

1. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tquốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

- Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.

- Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

2. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

- Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mu trong giao tiếp, ứng xử.

3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đkỵ.

- Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

4. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thun phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

III. CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Số TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Nghiên cu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ bài bn những vi phạm về văn hóa công vụ.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ban Tổ chức - Nội vụ

Quý III, IV/2019

 

2

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Giang

Thường xuyên

 

3

Tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện,

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Thường xuyên

 

4

Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.

 

 

 

 

4.1

- Triển khai đng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang và Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang cho phù hợp với Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2019

 

4.2

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

 

4.3

Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

 

4.4

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Năm 2020

 

4.5

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ban Tổ chức - Nội vụ

Thường xuyên

 

4.6

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ban thi đua khen thưởng - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Hằng năm

 

4.7

Tổ chức lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Ban thi đua khen thưởng - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ban Tổ chức - Nội vụ; Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hằng năm

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức - Nội vụ

- UBND tỉnh giao Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ của ngành, địa phương quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo quy định.

- Chtrì dự toán kinh phí thực hiện Đề án văn hóa công vụ hằng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính:

Cân đối, bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách hằng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo Đề án văn hóa công vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về văn hóa công vụ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

4. S Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Đề án văn hóa công vụ để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ về Ban Tổ chức - Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về Ban Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Các Ban xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân căn cứ Đề án văn hóa công vụ áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1041/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1041/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ tỉnh Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa công vụ tỉnh Hà Giang

         • 29/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực