Quyết định 1043/QĐ-UBND

Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1043/QĐ-UBND 2010 Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG THỊ TRẤN LĂNG CÔ VÀ LÀNG CHÀI, THUỘC THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG THỊ TRẤN LĂNG CÔ VÀ LÀNG CHÀI, THUỘC THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng các công trình theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 23/01/2009.

Điều 2. Ngoài những nội dung tại Quy định này, việc quản lý xây dựng còn phải tuân theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 4. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất việc quản lý xây dựng trong ranh giới khu vực quy hoạch; Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài theo đúng quy hoạch được duyệt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Ranh giới và diện tích

1. Ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau:

a) Phía Đông giáp biển Đông.

b) Phía Bắc giáp khu đất dành cho các dự án phát triển du lịch ven biển.

c) Phía Nam giáp đầm Lập An.

d) Phía Tây giáp đầm Lập An.

2. Diện tích: Khu vực quy hoạch có diện tích 120 ha.

Điều 6. Các khu chức năng

Stt

Ký hiệu

Loại đất

Diện tích (m2)

Mật độ XD (%)

Tỷ lệ (%)

Tầng cao

I

 

Đất công cộng

78.000

 

6,50

 

1

CHC

Đất hành chính

15.540

30-45

 

2-3

2

CVH

Đất văn hóa

18.750

15-30

 

2-5

3

CGD

Đất giáo dục

34.290

< 30

 

2-5

4

CYT

Đất y tế

2.400

< 45

 

3-5

5

CTT

Đất thể dục thể thao

7.020

< 15

 

1,5

II

TM

Đất thương mại - dịch vụ

42.620

30-45

3,55

2-12

III

DL

Đất du lịch - khách sạn

78.230

30-45

6,52

3-9

IV

 

Đất ở

421.770

 

35,15

 

1

OCT

Đất ở cao tầng

23.830

30

 

7-9

2

OTT-A

Đất ở thấp tầng - biệt thự

68.090

50-65

 

2-3

3

OTT-B

Đất ở thấp tầng - liền kề

28.380

75

 

2-4

4

OTDC

Đất ở tái định cư

30.470

75

 

2-3

5

OTR

Đất ở cải tạo - chỉnh trang

148.680

65

 

2-4

6

OBT

Đất ở làng xóm - bảo tồn

122.330

50-65

 

2-3

V

QS

Đất quân sự

10.030

 

0,84

3

VI

 

Đất tôn giáo

16.450

 

1,37

3

1

TGT

Đất nhà thờ

13.730

40

 

3

2

TGC

Đất chùa

2.720

40

 

3

VII

 

Đất cây xanh

111.830

 

9,32

 

1

CXV

Đất cây xanh công viên

70.730

10

 

1,5

2

CXL

Đất cây xanh cách ly

18.360

 

 

 

3

MN

Diện tích mặt nước

22.740

 

 

 

VIII

 

Đất giao thông

441.070

 

36,75

 

Tổng diện tích nghiên cứu

1.200.000

 

 

 

Điều 7. Hệ thống giao thông và chỉ giới xây dựng

a) Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường:

Stt

Tuyến đường

Lọai đường

Lộ giới (m)

Ghi chú

01

Quốc lộ 1A

Đoạn qua thị trấn

Đoạn qua cầu Lăng Cô

Đoạn qua hầm Hải Vân

 

Mặt cắt 1-1

M/c 1b-1b

M/c 1c-1c

 

36.0

13.0

36.0

 

6-10.5-3-10.5-6

1,25-10,5-1,25

6-24-6

02

Tuyến QH số 1

M/c 2-2

33.0

6-7.5-6-7.5-6

03

Tuyến QH số 2,3

M/c 3-3

26.0

4.5-7.5-2-7.5-4.5

04

Tuyến QH số 5-8,11-16,18-22,24-25,27,29,31-35, 37

M/c 4-4

12.0

3-6-3

05

Tuyến QH số 9-10

M/c 5-5

13.5

3-7.5-3

06

Tuyến QH số 23, 36, 38

M/c 6-6

16.5

4.5-7.5-4.5

07

Tuyến QH số 28

M/c 7-7

16.5

3-10.5-3

08

Tuyến QH số 26

M/c 8-8

13,0

3-7.0-3

09

Tuyến QH số 17,30

M/c 9-9

19.5

4.5-10.5-4.5

10

Tuyến QH số 4

M/c 10-10

36.0

3-11-8-11-3

- Các đường kiệt:

+ Kiệt thông: 6m

+ Kiệt cụt: 3m

- Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe được bố trí tại các công trình công cộng, công viên và khu vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu phục vụ cho từng công trình.

- Một số quy định khác:

+ Đối với các nút giao cắt giữa các tuyến đường, các nút giao thông quảng trường vườn hoa, khi xây dựng cần tuân theo các yêu cầu xây dựng xác định trong các dự án cụ thể.

+ Các công trình ngầm dưới trục đường (ống cấp, thoát nước, cấp điện..) phải được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế tổng hợp đường dây đường ống, khi xây dựng nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng đường hè.

b) Chỉ giới xây dựng:

- Quốc lộ 1A:

+ Công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, chung cư, khách sạn: lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Nhà ở: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đường ven đầm Lập An (đường quy hoạch số 28), đường ven biển (đường quy hoạch số 36) và đường quy hoạch số 1:

+ Công trình công cộng: lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Nhà ở: lùi 4,5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Các đường còn lại:

+ Công trình công cộng: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Nhà ở: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các lô đất giáp nhau (mặt sau, mặt bên), chỉ giới xây dựng lùi 3m so với ranh giới lô đất.

Điều 8. Mật độ xây dựng

a) Trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao:

- Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư: Mật độ xây dựng ≤45%.

- Khu nhà ở chỉnh trang ven đường Quốc lộ 1A: Mật độ xây dựng ≤ 65%.

- Khu nhà ở ven đầm Lập An: Mật độ xây dựng ≤65%.

b) Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch:

- Các công trình thương mại, dịch vụ du lịch: Mật độ xây dựng ≤45%.

- Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư: Mật độ xây dựng ≤45%.

- Khu nhà ở chỉnh trang ven Quốc lộ 1A, khu nhà phố chợ: Mật độ xây dựng ≤65%.

- Khu nhà ở ven đầm Lập An, khu nhà tái định cư: Mật độ xây dựng ≤65%.

- Khu nhà biệt thự cao cấp: Mật độ xây dựng ≤45%.

c) Làng chài:

- Các công trình công cộng: Mật độ xây dựng ≤45%.

- Khu nhà ở bảo tồn tôn tạo: Mật độ xây dựng ≤65%.

- Khu nhà ở chỉnh trang dọc đường vào chợ cũ, khu nhà tái định cư: Mật độ xây dựng ≤75%.

- Khu nhà ở ven biển: Mật độ xây dựng ≤65%.

- Khu nhà biệt thự cao cấp: Mật độ xây dựng ≤45%.

Điều 9. Chiều cao công trình

Phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, sinh hoạt thuận tiện, chiều cao công trình được quy định như sau:

a) Trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao:

- Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư có tầng cao từ 3 - 5 tầng, chiều cao từ 12 - 22m.

- Khu nhà ở chỉnh trang ven đường Quốc lộ 1A có tầng cao từ 2 - 4 tầng, chiều cao từ 8 - 16m.

- Khu nhà ở ven đầm Lập An có tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ 8 - 12m.

b) Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch:

- Các công trình thương mại, dịch vụ du lịch có tầng cao từ 4 - 12 tầng, chiều cao từ 16 - 48m.

- Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư có tầng cao từ 3 - 5 tầng, chiều cao từ 12 - 22m.

- Khu nhà ở chỉnh trang ven đường Quốc lộ 1A, khu nhà phố chợ có tầng cao từ 3 - 5 tầng, chiều cao từ 12 - 22m.

- Khu nhà ở ven đầm Lập An, khu nhà tái định cư, khu nhà biệt thự cao cấp có tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ 8 - 12m.

c) Làng chài:

- Các công trình công cộng có tầng cao từ 3 - 4 tầng, chiều cao từ 12 - 16m.

- Khu nhà ở bảo tồn tôn tạo có tầng cao từ 1 - 2 tầng, chiều cao từ 4,5 - 9m.

- Khu nhà ở chỉnh trang dọc tuyến đường vào chợ cũ, khu nhà tái định cư có tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ 8 - 12m.

- Khu nhà ở ven biển, khu nhà biệt thự cao cấp có tầng cao từ 1 - 3 tầng, chiều cao từ 4,5 - 12m.

Điều 10. Cos nền, chiều cao tầng

1. Cốt nền:

- Đối với công trình nhà ở ven đầm, ven biển, khu biệt thự cao cấp, khu nhà tái định cư: Cao (+0,45m) so với mặt vỉa hè.

- Đối với các công trình công cộng, khu chung cư, các công trình thương mại dịch vụ du lịch, khách sạn: Cao (+0,45m) đến (+0,9m) so với mặt vỉa hè.

2. Chiều cao tầng:

a) Cốt sàn tầng 1:

- Đối với công trình nhà ở ven đầm, ven biển, khu biệt thự cao cấp, khu nhà tái định cư: Cao (+3,9m) so với mặt trên của nền nhà.

- Đối với các công trình công cộng, khu chung cư, các công trình thương mại dịch vụ du lịch, khách sạn: Cao (+3,9) đến (+4,5m) so với mặt trên của nền nhà.

b) Các tầng còn lại:

- Đối với công trình nhà ở ven đầm, ven biển, khu biệt thự cao cấp, khu nhà tái định cư: Cao (+3,6m).

- Đối với các công trình công cộng, khu chung cư, các công trình thương mại dịch vụ du lịch, khách sạn: Cao (+3,0) đến (+3,6m) so với mặt trên của nền nhà.

Điều 11. Các bộ phận công trình được phép vượt quá lộ giới

1. Ban công được nhô qua chỉ giới xây dựng (không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia):

a) Đối với đường có lộ giới ≥ 15m là 1,4m.

b) Đối với đường có lộ giới từ 12,0m đến 15m là 1,2m.

2. Đối với các khối cao tầng, từ tầng thứ 6 trở lên hạn chế dùng ban công, khuyến khích dùng lô gia và có hệ thống lam trang trí bảo vệ.

a) Ống thoát nước đứng, bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí mặt ngoài: được vượt không quá 0,2m.

b) Phần ngầm dưới mặt đất: Mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không được vượt quá lộ giới.

Điều 12. Mỹ quan đô thị

1. Không được xây dựng các kiến trúc bằng vật liệu thô sơ (tranh tre) trong khu vực đã ổn định, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào, làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia.

2. Hạn chế các giải pháp kiến trúc công trình có hình thức vay mượn hoặc nghiên cứu chưa kỹ không phù hợp kiến trúc, điều kiện khí hậu thời tiết, cảnh quan chung của địa phương.

3. Trang trí mặt ngoài: không sơn quét các màu đen, tối hoặc quá sặc sỡ, sử dụng quá nhiều màu trên một công trình, trang trí các chi tiết rườm rà, phản mỹ thuật.

4. Đối với khu nhà ở liên kế và biệt thự khuyến khích việc đầu tư xây dựng đồng bộ, hàng loạt để các công trình trên cùng tuyến phố có kiến trúc tương đồng, thống nhất.

5. Hàng rào: Khuyến khích hàng rào bằng hình thức cây hoa cắt xén kết hợp với rào thép. Đối với hàng rào xây: trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt, hàng rào phải có hình thức thoáng, nhẹ, mỹ quan.

Điều 13. Quan hệ với các công trình bên cạnh

1. Công trình không được vi phạm ranh giới:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt quá ranh giới đất sử dụng.

- Không được xả nước thải, nước mưa, khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

2. Cửa sổ cửa thông hơi, ban công:

- Từ tầng 2 trở lên, chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi cách ranh giới đất công trình bên cạnh ít nhất là 2m.

- Trường hợp mở cửa cách ranh giới khu đất <2m có thoả thuận được với nhà bên: Trong phạm vi này chỉ được mở cửa sổ cố định (chớp lật, lắp kính chết) ở độ cao vượt tầm nhìn trực tiếp vào bên. Khi thoả thuận huỷ bỏ, việc bít các lỗ tường này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.

- Đối với bức tường giáp đất công cộng (công viên, bãi đỗ xe) cho phép mở cửa sổ cố định hoặc lắp đặt các chi tiết trang trí công trình trong phạm vi đất của công trình.

Điều 14. Vệ sinh môi trường

1. Nước thải:

a) Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp ra vỉa hè, đường phố. Phải thải ra theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

b) Nuớc thải khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra hệ thống thoát nước đô thị.

2. Đặt máy điều hoà: Không đặt máy lạnh ở mặt tiền tầng 1 thuộc lộ giới. Không xả nước ngưng trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố.

3. Chống chói, loá mắt: Vật liệu ở mặt tiền và biển quảng cáo của công trình phải có độ phản quang <70%.

Điều 15. An toàn điện

1. Các ngôi nhà và công trình phải đảm bảo quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

2. Hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp:

a) Đường dây hạ thế:

- Dây dẫn điện ngoài phải được che chắn, tránh người chạm vào.

- Dây dẫn điện dọc theo công trình phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu:

b) Theo chiều đứng:

- Cao hơn ban công, mái nhà: 2,5m

- Cao hơn mép trên cửa sổ: 0,5m

- Thấp hơn mép dưới ban công và dưới cửa sổ: 1,0m

c) Theo phương ngang:

- Cách ban công: 1,0m

- Cách cửa sổ: 0,75m

d) Cột điện hạ thế: Mép ngoài công trình cách cột điện hạ thế tối thiểu 0,75m.

Điều 16. An toàn giao thông

1. Công trình kiến trúc đô thị xây mới tại các lô đất có góc tạo bởi các cạnh đường phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho ngư­ời tham gia giao thông.

2. Trồng cây xanh, xây dựng công trình không được làm hạn chế tầm nhìn che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông. Cây trồng vỉa hè phải là cây thân thấp.

Điều 17. Phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ xin phép xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ tập trung đông người phải có giải pháp phòng chống cháy nổ phù hợp quy định trong các văn bản pháp lý liên quan, được đơn vị quản lý PCCC thoả thuận bằng văn bản.

Điều 18. Ban quản lý khu kinh tế Chân mây-Lăng Cô, UBND huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Lăng Cô có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình tại khu quy hoạch này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều loại bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để có hướng giải quyết.

Điều 20. Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm quản lý xây dựng theo các nội dung tại Quy định này và đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Điều 21. Mọi vi phạm các điều khoản của điều lệ này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 22. Quy định này và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng này được ấn hành lưu giữ lại tại các nơi dưới đây và phổ biến để nhân dân biết và thực hiện:

1. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường;

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;

5. UBND huyện Phú Lộc;

6. UBND thị trấn Lăng Cô.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1043/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1043/QĐ-UBND 2010 Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1043/QĐ-UBND 2010 Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1043/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1043/QĐ-UBND 2010 Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1043/QĐ-UBND 2010 Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế

           • 31/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực