Quyết định 1043/QĐ-UBND

Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục quy trình thực hiện thí điểm đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1043/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đầu tư cửa hàng xăng dầu tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC QUY TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 35/TTr-SCT ngày 06/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục quy trình thực hiện thí điểm đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo danh mục).

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì phối hp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện quy trình đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Định kỳ hằng năm hoặc theo tình hình thực tế, Sở Công Thương tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để có ý kiến chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
-
CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- Phòng: KT (D, VIC), QHXD (Ng, VIC), CCHC (Đ
ời74, VIC);
-
Lưu: VT.Tr 53/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1043/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1043/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đầu tư cửa hàng xăng dầu tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1043/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đầu tư cửa hàng xăng dầu tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1043/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1043/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đầu tư cửa hàng xăng dầu tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1043/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đầu tư cửa hàng xăng dầu tỉnh Cà Mau

            • 25/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực