Quyết định 1043/QĐ-UBND

Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1043/QĐ-UBND Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng th phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Th tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chiến lược marketing du lịch đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/07/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 579/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2016 về việc Phê duyệt Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa đến năm 2020 với những nội dung chính, như sau:

I. Tên đề án: Truyền thông Du lịch Thanh Hóa đến năm 2020.

II. Cơ quan thực hiện Đ án

1.1. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tnh Thanh Hóa;

1.2. Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. Nội dung của đề án

Phần mở đầu

1. Sự cần thiết lập đề án

2. Căn cứ pháp lý lập đề án

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ca Đề án

4. Phạm vi nghiên cứu

Phần th nhất

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

I. Cơ sở lý luận về truyền thông

1. Khái niệm về truyền thông và phương tiện truyền thông

2. Các yếu tcơ bản của quá trình truyn thông

3. Các phương tiện truyền thông phổ biến hiện nay

II. Vai trò của truyền thông trong phát triển du lịch

1. Đối với doanh nghiệp

2. Đối với cộng đồng dân cư (người dân và du khách)

3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG DU LỊCH THANH HÓA

I. Tổng quan về du lịch Thanh Hóa

1. Nguồn lực phát triển du lịch Thanh Hóa

1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Các nguồn lực khác

2. Thực trạng hoạt động du lịch Thanh Hóa

2.1. Công tác đầu tư phát triển du lịch

2.2. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch

2.3. Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch

2.4. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch

II. Thực trạng hoạt động truyền thông du lịch Thanh Hóa

1. Kết qu

2. Hạn chế, nguyên nhân

3. Đánh giá chung

Phần thứ ba

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH THANH HÓA

I. Bối cảnh và xu hướng truyền thông du lịch Thanh Hóa

1. Bối cảnh truyền thông du lịch (đánh giá cơ hội, thuận lợi, thách thức, khó khăn)

1.1. Bối cảnh truyền thông du lịch trong ớc và thế giới

1.2. Bối cảnh truyền thông du lịch Thanh Hóa

2. Xu hướng truyền thông

2.1. Xu hướng truyền thông du lịch trong nước và thế giới

2.2. Xu hướng truyền thông du lịch Thanh Hóa

II. Quan điểm, mục tiêu truyền thông du lịch Thanh Hóa đến 2020

1. Mục tiêu phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020

1.1. Mục tiêu chung

1.2. Mục tiêu cụ thể

2. Quan điểm, mục tiêu truyền thông du lịch Thanh Hóa

2.1. Quan điểm truyền thông

2.2. Mục tiêu truyền thông

III. Nhiệm vụ, giải pháp truyền thông du lịch Thanh Hóa

1. Cơ chế, chính sách, tài chính

2. Tổ chức và quản lý công tác truyền thông

3. Kiểm soát và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch

4. Huy động và sử dụng nguồn lực, khoa học và công nghệ

5. Hợp tác, liên kết trong truyền thông

6. Nâng cao nhận thức về du lịch

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

IV. Các dự án truyền thông du lịch và kế hoạch thực hiện

1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

2. Kế hoạch thực hiện

Phần th

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Sở Ngoại vụ;

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan báo, đài trong tỉnh;

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố;

7. Hiệp hội Du lịch và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

8. Các đơn vị khác có liên quan.

IV. Thời gian lập đề án: Năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn chỉnh Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa đến năm 2020, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định và thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định.

Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao; thẩm định kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện Đề án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ngoại Vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- PCVP Phạm Nguyên Hồng;
- Lưu
: VT, KTTC (HungYT6859).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
P
hạm Đăng Quyn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1043/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2016
Ngày hiệu lực 25/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1043/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1043/QĐ-UBND Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1043/QĐ-UBND Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1043/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành 25/03/2016
Ngày hiệu lực 25/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1043/QĐ-UBND Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1043/QĐ-UBND Đề cương Đề án Truyền thông Du lịch Thanh Hóa 2020

  • 25/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực