Quyết định 1047/QĐ-UBND

Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 1946/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1047/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1946/QĐ-UBND Quy hoạch trường học Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC HUYỆN ĐƠN DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đơn Dương đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 797/TTr-SGDĐT ngày 05/5/2017 và Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương tại Tờ trình số 584/TTr-UBND ngày 25/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đơn Dương đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sửa đổi, bổ sung Điểm c và Điểm d Khoản 2 Mục II Điều 1 như sau:

“c) Giáo dục Trung học cơ sở (THCS):

- Tổng số trường hiện tại: 13 trường (01 Trường THCS Dân tộc nội trú).

- Đến năm 2020: 14 trường. Trong đó, tách Trường THCS Lạc Nghiệp tại thị trấn Dran thành 02 trường:

+ Trường THCS Lạc Nghiệp: Diện tích hiện nay: 5.836m2; quy hoạch mở rộng 2.390m2 để làm sân thể dục thể thao;

+ Thành lập mới Trường THCS Dran tại địa điểm Trường THPT Ngô Gia Tự hiện nay: Diện tích 4.263m2; quy hoạch mở rộng 3.500m2 để làm sân thể dục thể thao.

d) Giáo dục Trung học phổ thông (THPT):

- Tổng số trường hiện tại: 05 trường công lập.

- Đến năm 2020: 04 trường (03 trường công lập, 01 trường tư thục).

Tại thị trấn Dran: Sáp nhập Trường THPT Ngô Gia Tự vào Trường THPT Hùng Vương. Diện tích của Trường THPT Hùng Vương hiện nay: 16.954m2; quy hoạch mở rộng 10.000m2 để làm sân thể dục thể thao.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

UBND huyện Đơn Dương và các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1047/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1047/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2017
Ngày hiệu lực15/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1047/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1047/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1946/QĐ-UBND Quy hoạch trường học Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1047/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1946/QĐ-UBND Quy hoạch trường học Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1047/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành15/05/2017
        Ngày hiệu lực15/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1047/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1946/QĐ-UBND Quy hoạch trường học Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1047/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1946/QĐ-UBND Quy hoạch trường học Lâm Đồng

            • 15/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực