Quyết định 1047/QĐ-UBND

Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1047/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị đnh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu VT,
KSTT.Trangnt

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

(Quy trình nội bộ này áp dụng đi vi việc giải quyết TTHC có thời hạn giải quyết ngay trong ngày làm việc hoặc trong trường hợp cùng một c yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu s lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng ch phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định giải quyết ngay trong ngày (trường hợp phức tạp) thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc; Trường hợp thời hạn giải quyết có thể dài hơn thì thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cp bản sao).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Trường hợp giải quyết ngay trong ngày

Trường hợp phc tp

Bước 1

Bộ phận một cửa hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý hồ sơ.

Cán bộ, công chc, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ/ngày làm việc

01 giờ/ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

01 giờ/ngày làm việc

01 giờ/ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thm định, xử lý hồ sơ, in thông tin lên phôi bản sao bằng, chứng chỉ

Cán bộ, công chức, được giao xử lý hồ sơ

3,5 giờ/ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ, công chức, được giao xử lý hồ sơ

0,5 giờ/ngày làm việc

01 giờ/ngày làm việc

Bước 5

Ký duyệt lên bản sao bng, chứng chỉ đã có đầy đủ thông tin

Lãnh đạo cơ quan

01 giờ/ngày làm việc

03 giờ/ngày làm việc

Bước 6

Đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Cán bộ, công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 giờ/ngày làm việc

01 giờ/ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 giờ/ngày làm việc

01 giờ/ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

01 ngày làm việc

02 ngày làm việc

2. Tên thủ tục hành chính: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chng chỉ

Th tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Bộ phận một cửa hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện), quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

02 giờ/ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

02 giờ/ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, dự thảo quyết định chỉnh sửa, in thông tin lên phôi bản sao bằng (nếu có yêu cầu cấp lại)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 giờ/ngày làm việc

Bước 5

Ký quyết định chỉnh sửa, ký bản sao bằng cấp lại có đầy đủ thông tin đã chỉnh sửa (nếu có)

Lãnh đạo cơ quan

01 giờ/ngày làm việc

Bước 6

Đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 giờ/ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Công chức chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ/ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

3. Tên thủ tục hành chính: Công nhận văn bng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Bộ phận một cửa hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận hsơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện), thu lệ phí, quét (scan) và lưu trhồ sơ điện tử, chuyển Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ/ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Kho thí và Kiểm định chất lượng giáo dục duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

02 giờ/ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, dự thảo Giấy công nhận văn bng giáo dục phổ thông

Công chức được giao xử lý hồ sơ

14 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 giờ/ngày làm việc

Bước 5

Ký Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông đã có đầy đủ thông tin theo quy định.

Lãnh đạo cơ quan

01 giờ/ngày làm việc

Bước 6

Sao Giấy công nhận văn bng giáo dục phổ thông đã có chký lãnh đạo, đóng du

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 giờ/ngày làm việc

Bước 7

Lưu hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ/ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1047/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1047/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1047/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1047/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1047/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1047/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1047/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1047/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Thái Nguyên

            • 24/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực