Quyết định 105/2007/QĐ-BTC

Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ một số chương của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 105/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ MỘT SỐ CHƯƠNG CỦA HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04/1/2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về việc chuyển Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ; Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ năm ngân sách 2008, huỷ bỏ các Chương sau của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/04/1997 và các Quyết định khác của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Chương 1.047 - Ban Thi đua khen thưởng Trung ương,

- Chương 1.061 - Tổng cục Thống kê,

- Chương 1.063 - Tổng cục Du lịch,

- Chương 1.099 - Ban Cơ yếu Chính phủ,

- Chương 1.101 - Ban Tôn giáo Chính phủ,

- Chương 1.106 - Ban Chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực14/01/2008
Ngày công báo30/12/2007
Số công báoTừ số 849 đến số 850
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2007/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Tá
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực14/01/2008
        Ngày công báo30/12/2007
        Số công báoTừ số 849 đến số 850
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2007/QĐ-BTC huỷ bỏ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước