Quyết định 105/2017/QĐ-UBND

Quyết định 105/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2017/QĐ-UBND chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2269/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gồm 03 Chương, 07 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2017. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng, Phó Trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Người được xem xét bổ nhiệm các chức danh quy định tại Điểm a, b Khoản này và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ tại Khoản 2, Điều 1 quy định này phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của Nhà nước.

3. Trường hợp điều động và bổ nhiệm viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập, giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, thì viên chức được điều động và bổ nhiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong quy định này, đồng thời phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của pháp luật về quản lý công chức.

Điều 3. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

2. Phó phòng thuộc Sở và tương đương là người giúp người đứng đầu phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị khi được người đứng đầu ủy quyền.

3. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, toàn bộ hoạt động của phòng và công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn.

4. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; điều hành các hoạt động của Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG THUỘC SỞ; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP HUYỆN

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được công chức, viên chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

d) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

đ) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Hiểu biết và năng lực:

a) Nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước;

b) Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

c) Hiểu biết sâu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc;

đ) Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công.

3. Trình độ:

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên;

b) Lý luận chính trị: tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý Nhà nước: có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d) Tin học: sử dụng thành thạo máy vi tính, có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc biết (nghe, nói tốt) tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác.

4. Điều kiện để bổ nhiệm:

a) Hồ sơ đầy đủ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định; có bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định;

b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

d) Đã được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên. đ) Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Tuổi bổ nhiệm:

a) Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ;

b) Tuổi bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhận không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

c) Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

6. Đối với các chức danh Chánh và Phó Chánh Văn phòng; Trưởng và Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này và tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh cụ thể khi bổ nhiệm lần đầu

1. Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện:

a) Thời gian công tác: đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên. Trong trường hợp có thành tích xuất sắc, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì có thể rút ngắn thời gian đã giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương từ đủ 02 năm (24 tháng). Riêng đối với những trường hợp bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo thì không nhất thiết phải kinh qua chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương nhưng phải có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên trong ngành.

b) Kết quả công tác trong 03 năm liên tục liền kề đến thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện:

a) Thời gian công tác trong ngành từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên. Trong trường hợp có thành tích xuất sắc, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý hoặc thông qua hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo thì có thể rút ngắn thời gian từ đủ 02 năm (24 tháng).

b) Kết quả công tác trong 02 năm liên tục liền kề đến thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

Những trường hợp đã bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý Nhà nước; lý luận chính trị; tin học, ngoại ngữ thì cơ quan và cá nhân phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm để đạt tiêu chuẩn quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quy định này để thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 105/2017/QĐ-UBND chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2017/QĐ-UBND chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 105/2017/QĐ-UBND chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2017/QĐ-UBND chức danh đối với đơn vị thuộc Sở Lao động Ninh Thuận

         • 30/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực