Quyết định 105/2017/QĐ-UBND

Quyết định 105/2017/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngvà tương đương (sau đây gọi là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng)thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây gọiSở); Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi là cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các s, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnhUBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn chức danh quy định tại Quy định này là căn cứ để Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nhm chun hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Thanh tra.

2. Công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3. Vị trí, chức trách

1. Vị trí, chức trách của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh

a) Trưởng phòng: Là công chức lãnh đạo, quản lý, đứng đầu một phòng; chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng để tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi địa bàn và lĩnh vực được phân công. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Phó Trưởng phòng: Là người giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Vị trí, chức trách của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở

a) Chánh Thanh tra Sở: Là công chức lãnh đạo, quản lý, đứng đầu Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở; lãnh đạo Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vềkết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Phó Chánh Thanh tra Sở: Là người giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác thuộc phạm vi trách nhiệm của Thanh tra Sở và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở, trước pháp luật về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Vị trí, chức trách của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện

a) Chánh Thanh tra cấp huyện: Là công chức lãnh đạo, quản lý đứng đầu Thanh tra cấp huyện; có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Phó Chánh Thanh tra cấp huyện: Là người giúp Chánh Thanh tra cấp huyện phụ trách một hoặc một số mặt công tác thuộc phạm vi trách nhiệm của Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra cấp huyện, trước pháp luật về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước; tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo; trung thực, khách quan, không cục bộ, bản vị, cơ hội cá nhân.

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có tinh thần tự phê bình và phê bình, được tập thể cán bộ, công chức nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Năng lực công tác

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

b) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành; khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức, phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Có khả năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

d) Có khả năng làm Trưởng các đoàn thanh tra.

3. Hiểu biết

a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra nhà nước các cấp.

b) Nắm vững quy trình nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

c) Am hiểu các lĩnh vực quản lý nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

4. Trình độ

a) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với công tác thanh tra.

b) Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

c) Đạt tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên trở lên.

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

đ) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, hoặc có chứng chỉ tiếng đồng bào thiểu số thông dụng ở địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếucông tác tại các huyện, các ngành có chức năng hoạt động gắn với đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng.

5. Tiêu chuẩn khác

a) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, không vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

b) Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên.

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

d) Không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

đ) Được đánh giá là công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian trước khi bổ nhiệm các chức danh được quy định tại Điều 5, Điều 6 của quy định này.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩnxem xét bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Sở,Chánh Thanh tracấp huyện

Công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra cấp huyện phải đạt tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 của Quy định này và các điều kiện cụ thể như sau:

1. Đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra cấp huyệntừ 02 năm trở lên. Trường hợp là cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước khác chuyển sang cơ quan Thanh tra nhà nước phải có thời gian công tác giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương từ 02 năm trở lên; trong đó,thời gian công tác trong ngành Thanh tra ít nhất 01 năm tính đến thời điểm xem xét bổ nhiệm.

Trường hợp là cán bộ, công chức đang giữ ngạch Thanh tra viên trở lên, có thời gian công tác trong các cơ quan thanh tra nhà nước từ đủ 05 năm trở lên hoặc đang làm nhiệm vụ thanh tra ở các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, có thời gian công tác thanh tra từ đủ 05 năm trở lên; trường hợp là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan Thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức tương đương ngạch thanh tra viên; trong đó, phải có thời gian giữ ngạch Thanh tra viên 03 năm trở lên.

2. Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Riêng Chánh Thanh tra cấp huyện tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Điều 6. Tiêu chuẩn xem xét bổ nhiệm đối với chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tracấp huyện

Công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Có 03 năm trở lên công tác trong ngành Thanh tra (không kể thời gian tập sự). Trường hợp là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan Thanh tra nhà nước thì phải có thời gian công tác 03 năm trở lên; trong đó, thời gian công tác trong ngành Thanh tra ít nhất 01 năm tính đến thời điểm xem xét bổ nhiệm.

2. Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Riêng Phó Chánh Thanh tra cấp huyện tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. ChánhThanh tra tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra cấp huyện phải có văn bản thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Đối với trường hợp công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện theo quy định trước đây mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quy định này thì Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyệncó trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để, công chức được đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản phản ánh, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ) để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổibổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu105/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/12/2017
       Ngày hiệu lực15/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Huế