Quyết định 105/QĐ-SCT

Quyết định 105/QĐ-SCT năm 2008 về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 105/QĐ-SCT mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-SCT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008-2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mẫu tờ trình trong thủ tục thẩm định, xác nhận máy móc thiết bị đồng bộ thuộc lĩnh vực cơ khí (có phụ lục kèm theo).

Mẫu tờ trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hồ sơ thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ những mẫu đơn trước đây trái với quy định này.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Mai

 

Tên đơn vị

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………., ngày      tháng      năm ....

 

TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH, XÁC NHẬN MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ

Kính gửi: Sở Công Thương Vĩnh Phúc

Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC hướng dẫn phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Biểu thuế xuất khẩu.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xác nhận máy móc thiết bị đồng bộ.

1. Tên công trình …………….. thuộc dự án đầu tư ……………

- Tổng mức đầu tư theo dự án đã được phê duyệt.

- Địa điểm xây dựng.

2. Hồ sơ thiết bị:

1. Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập.

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh.

4. Danh mục thiết bị xin xác nhận kèm theo lý lịch xuất xứ thiết bị.

(Chỉ rõ máy chính, mã số máy chính trong từng công đoạn, dây chuyền).

Chủ đầu tư đề nghị Sở Công Thương thẩm định và xác nhận tính đồng bộ của thiết bị kỹ thuật công trình …

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/QĐ-SCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/QĐ-SCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2008
Ngày hiệu lực29/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/QĐ-SCT

Lược đồ Quyết định 105/QĐ-SCT mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/QĐ-SCT mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/QĐ-SCT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýĐỗ Mai
        Ngày ban hành29/10/2008
        Ngày hiệu lực29/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 105/QĐ-SCT mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/QĐ-SCT mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

            • 29/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực