Quyết định 105/QĐ-TCDS

Quyết định 105/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 105/QĐ-TCDS 2013 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ tổng cục DS KHHGĐ


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục). Tên giao dịch tiếng Anh là Center for Population, Family Planning Counselling and Services (CPCS). Trung tâm tư vấn và Cung ứng dịch vụ có chức năng giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng và có trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng phương hướng phát triển, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Thực hiện dịch vụ khảo sát, đánh giá, thu thập, phân tích và xử lý thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

5. Tư vấn kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 6. Tổ chức mua sắm và cung ứng các phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội do Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ trực tiếp thực hiện và các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình do Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ quản lý.

7. Cung ứng các tài liệu, sản phẩm, ấn phẩm truyền thông - giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức dịch vụ các sự kiện truyền thông tư vấn phục vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

8. Thực hiện các dịch vụ mua sắm, bảo quản, tiếp nhận, vận chuyển phương tiện tránh thai, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

9. Tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai.

10. Tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các đề tài khoa học về tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

12. Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có liên quan đến công tác tư vấn và cung ứng dịch vụ.

13. Liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong các hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí được giao theo quy định hiện hành.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tchức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ gồm:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Tư vấn và Truyền thông;

c) Phòng Tiếp thị xã hội;

d) Phòng Cung ứng dịch vụ;

đ) Phòng Hợp tác - Quan hệ cộng đồng.

3. Cơ chế hoạt động

a) Trung tâm hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giao;

c) Chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình bổ nhiệm, miễn nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Trung tâm được sử dụng lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;

đ) Trung tâm được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo quy định của pháp luật:

e) Giám đốc Trung tâm quy định Quy chế làm việc ca Trung tâm trên cơ sở Quy chế làm việc của cơ quan.

4. Biên chế

Biên chế của Trung tâm được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Tổng cục trưởng quyết định trên cơ sở biên chế và kinh phí quản lý sự nghiệp của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình được phân bổ.

Biên chế của các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở biên chế của Trung tâm đã được Tổng cục trưởng giao.

5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế);
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/QĐ-TCDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/QĐ-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/QĐ-TCDS

Lược đồ Quyết định 105/QĐ-TCDS 2013 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ tổng cục DS KHHGĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/QĐ-TCDS 2013 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ tổng cục DS KHHGĐ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/QĐ-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýDương Quốc Trọng
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 105/QĐ-TCDS 2013 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ tổng cục DS KHHGĐ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/QĐ-TCDS 2013 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ tổng cục DS KHHGĐ

            • 10/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực