Quyết định 105/QĐ-UBND

Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09/8/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 652/STC-TCHCSN ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Xác định, phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, nhằm triển khai thực hiện tốt Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong thời gian tới với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020 đưa tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh được nâng lên.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công

a) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục và vận động nhằm quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn xã hội, đặc biệt đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về các nội dung và tinh thần của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và Tỉnh ủy trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết, tính cấp bách của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ sự nghiệp công để hướng tới việc cung cấp tốt hơn dịch vụ cho nhân dân và bảo đảm cho các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ cơ bản thiết yếu với chất lượng cao hơn.

2. Hoàn thiện thể chế đảm bảo hoạt động đồng bộ các yếu tố thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công

a) Hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân sách nhà nước:

- Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tăng cường đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất các hoạt động sự nghiệp công cơ bản và thực hiện cơ cấu lại chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hướng:

+ NSNN bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

+ Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ NSNN trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức đặt hàng, mua hàng dựa trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp mà không phân biệt cơ sở công lập, ngoài công lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập phát triển bình đẳng.

- Nhà nước bảo đảm thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu với chất lượng ngày càng cao hơn; bảo đảm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) ở các cơ sở đào tạo không phân biệt cơ sở công lập, ngoài công lập.

b) Hoàn thiện thể chế về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính (từng bước tính đủ giá dịch vụ và giảm cấp ngân sách) có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý.

- Thực hiện chính sách minh bạch hóa các hoạt động liên doanh, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục tình trạng công – tư lẫn lộn; đổi mới cơ chế phân phối theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa có tích lũy để tái đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị sự nghiệp công lập

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (trường đại học, bệnh viện và một số cơ sở dạy nghề từ sau năm 2015,…) theo hướng: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính, tài sản khi cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội; được quyết định thu giá dịch vụ trên cơ sở khung giá tính đủ các chi phí hợp lý, đúng pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành; được Nhà nước giao vốn, xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; được quyền quyết định việc huy động vốn, sử dụng vốn, tài sản gắn liền với nhiệm vụ được giao theo quy định để mở rộng việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tự quyết định số người làm việc và trả lương trên cơ sở thang bảng lương của Nhà nước và hiệu quả, chất lượng công việc.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp cung cấp những dịch vụ thông thường (nhất là các đơn vị sự nghiệp kinh tế): Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế nhằm tạo điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và sau đó cổ phần hóa theo quy định.

- Thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Hoàn thiện thể chế về cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy đối với sự nghiệp công lập:

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.

- Đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ viên chức phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, thích ứng với việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trường, bảo đảm tính cạnh tranh với khu vực ngoài công lập thu hút người có tài năng, có trình độ cao tham gia vào đội ngũ viên chức để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong các lĩnh vực.

d) Hoàn thiện thể chế về cơ chế đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:

- Xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công để làm căn cứ đặt hàng, giao nhiệm vụ theo hướng dẫn của cấp trên.

- Đổi mới cơ chế tính giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công; Nhà nước quy định giá hoặc khung giá sản phẩm, dịch vụ đối với các loại dịch vụ cơ bản, có vai trò thiết yếu đối với xã hội, từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý trong giá dịch vụ sự nghiệp, phù hợp với thị trường và khả năng của Ngân sách nhà nước, thực hiện có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh và bảo đảm lợi ích của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

đ) Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xã hội hóa, nhất là các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng nhằm khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tích cực tham gia đầu tư phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

e) Tăng cường hoàn thiện các công cụ quản lý và vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm hướng tới việc cung cấp tốt hơn dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân, phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các mặt trái của cơ chế thị trường. Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công phải gắn liền với cải cách thủ tục hành chính. Hiện đại hóa, tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.

2. Trên cơ sở các cơ chế, chính sách dự kiến tổ chức thực hiện, giao:

a) Các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại phụ lục đính kèm; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình hành động của tỉnh; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thích hợp để từng bước xây dựng giá dịch công thực hiện theo cơ chế thị trường gắn với chính sách hoạt động hợp lý đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các lĩnh vực sự nghiệp công theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ cụ thể.

b) Trong năm 2013 - 2014, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Lựa chọn danh sách các đơn vị trực thuộc có thể tham gia thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính như sau:

+ Thí điểm thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ đối với các loại hình dịch vụ ít có khả năng xã hội hóa nhưng Nhà nước có nhu cầu sử dụng và xã hội chưa có khả năng đáp ứng.

+ Thí điểm thực hiện giao quyền tự chủ hoạt động kết hợp với tự chủ tài chính cao trên cơ sở thí điểm thực hiện điều chỉnh cơ chế thu chi tài chính để bù đắp đủ chi phí hoạt động thường xuyên (từng bước tính đủ giá dịch vụ và giảm trợ cấp ngân sách), đa dạng hóa các nguồn thu.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giám đốc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09/8/2012 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo

Sở Tài chính

Các sở, ngành, các huyện, thành phố

Quý III/2013

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Đề án

Sở Tài chính

Các sở, ngành, các huyện, thành phố

Quý I/2014

II

Nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

 

 

 

Tuyên truyền, quán triệt nội dung và tinh thần của Kết luận số 37-TB/TW của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; Quán triệt các nội dung đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chuyên san, chuyên đề về các nội dung đổi mới của từng lĩnh vực sự nghiệp trên các phương tiện truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi

Sở Tài chính, các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập

Từ Quý II/2013

III

Phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện chính sách về tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành và các huyện, thành phố

Từ Quý I/2013 đến Quý III/2013

IV

Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đổi mới phương thức hỗ trợ từ NSNN trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành và các huyện, thành phố

Từ Quý I/2013 đến Quý II/2013

V

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện và ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành, lĩnh vực.

 

Các sở, ngành

 

Quý III/2013

VI

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị cung ứng dịch vụ công phù hợp với dự kiến quy hoạch của các bộ, ngành trung ương.

 

 

 

 

1

Hoàn thiện việc Xây dựng quy hoạch mạng lưới sân vận động, rạp chiếu phim, các thiết chế văn hóa, khu văn hóa vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở: KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng, ... và các huyện, thành phố

Quý IV/2013

2

Hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch về báo chí, phát thanh truyền hình giai đoạn 2011-2020 mạng lưới các cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản, chiến lược phục vụ quản lý Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Đề án

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở: KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng, Đài PTTH, … và các huyện, thành phố

Quý IV/2013

3

Hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản, chiến lược phục vụ quản lý Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Đề án

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở: KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng, ... và các huyện, thành phố

Quý IV/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2013
Ngày hiệu lực22/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành22/04/2013
        Ngày hiệu lực22/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40

            • 22/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực