Quyết định 1050/QĐ-UBND

Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1050/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho chủ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 06/5/2019;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 01/TTr-LN ngày 06/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ với mức giá 25.000 đồng/kg thịt lợn hơi (tương đương 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh - mức giá thị trường tại thời điểm khảo sát ngày 03/5/2019 là 31.000 đồng/kg thịt lợn hơi).

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh. Mức hỗ trợ tại thời điểm hiện tại là 37.500 đồng/kg thịt lợn hơi.

- Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

2. Mức hỗ trợ nêu tại Khoản 1 Điều này được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Đối với lợn mắc bệnh đã thực hiện tiêu hủy trên địa bàn tỉnh trước ngày mức hỗ trợ mới được áp dụng, được thực hiện theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách các cấp, quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh (để đưa tin);
- Báo Hưng Yên (để đưa tin);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: KT2Tuấn;
- Lưu: VT; CV: THCầm(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1050/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1050/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1050/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1050/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho chủ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1050/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho chủ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1050/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
       Ngày ban hành06/05/2019
       Ngày hiệu lực06/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1050/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho chủ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1050/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho chủ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả Hưng Yên

           • 06/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực