Quyết định 1051/QĐ-UBND

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1051/QĐ-UBND kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ngãi 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 45/TTr-SLĐTBXH ngày 23/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để có cơ sở, xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Nông dân tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, các PCT UBND t
nh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- VPUB: PVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXHthuy491.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1051/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. Mc tiêu

1. Mục tiêu tng quát

Kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 600/100.000 trẻ em.

b) Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 17/100.000 trẻ em.

c) 10.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 80 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 80 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn.

d) Giảm 25% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2015.

đ) Giảm 6% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015.

e) 90% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông.

g) 20% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

h) 80% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

i) 50% xã, phường, thị trấn (cấp xã) triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

k) 100% cán bộ huyện, thành phố (cấp huyện) và 80% cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) được tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 80% nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

II. Nội dung của Kế hoạch

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ.

a) Tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông. Tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở theo các chủ đề phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp cho gia đình, trường học và cộng đồng. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, sản xuất các sản phẩm truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

b) Xây dựng chương trình và tổ chức tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho công chức, viên chức làm công tác BVCSTE các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế ở cơ sở về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

c) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế và các tổ chức đơn vị có liên quan.

d) Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện 01 năm: 700 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2016-2020 (5 năm): 3.500 triệu đồng.

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hỗ trợ can thiệp

a) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình;

b) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các trường mầm non, trường tiu học, trung học cơ sở. Tchức hoạt động ngoại khóa cho học sinh vphòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học;

c) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành Y tế. Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng. Phát triển hệ thống sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế;

d) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em;

đ) Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em;

e) Xây dựng đội tình nguyện cứu hộ thường trực ở một số địa phương trọng điểm nhất là bến sông, bến đò, bãi tắm (trang bị dụng cụ, phương tiện cứu hộ);

f) Phối hợp quản lý và lập hàng rào chắn ở vùng nguy hiểm của các bãi tắm dọc theo bờ thuộc địa bàn tỉnh, trang bị, cấp phát và kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện áo phao, dụng cụ, phương tiện cứu hộ đi với các chủ đò, ghe, thuyền khi tham gia giao thông đưa rước khách là trẻ em.

g) Phân công thực hiện:

- Đối với nội dung tại khoản a và đ:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp, các Sở: Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố.

- Đối với nội dung tại khoản b:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp: các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế và các tổ chức đơn vị có liên quan.

- Đối với nội dung tại khoản c:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp, các Sở: Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức đơn vị có liên quan.

- Đối với nội dung tại khoản d:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp, các Sở: Giáo dục và Đào Tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố.

- Đối với nội dung tại khoản e và f:

+ Cơ quan chủ trì: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thực hiện.

+ Cơ quan phối hợp: các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế và các tổ chức đơn vị có liên quan.

h) Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện 01 năm: 1.500 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2016-2020 (5 năm): 7.500 triệu đồng.

3. Xây dựng vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

a) Triển khai khảo sát, thống kê, thu thập thông tin, giám sát, đánh giá trong quản lý nhà nước và trực tiếp đối với người dân tình hình tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền; đồng thời phân công cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các ngành về kết quả trin khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em để làm căn cứ đề xuất can thiệp, dự báo cho giai đoạn tiếp theo.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế và các tổ chức đơn vị có liên quan.

c) Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện 01 năm: 250 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2016-2020 (5 năm): 1.250 triệu đồng.

III. Kinh phí thực hiện

1. Tổng kinh phí thực hiện hàng năm 2.450 triệu đồng, kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2016-2020 (5 năm): 12.250 triệu đồng.

2. Kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 được bố trí từ ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em cho tỉnh và các nguồn huy động khác. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện.

IV. Tổ chức thc hin

Ngoài thực hiện nhiệm vụ được phân công tại mục II nêu trên, các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

a) Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chng đui nước trẻ em; xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Sở Giáo dc và Đào to

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì phối hợp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành giao thông vận tải về phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong công tác gia đình; tăng cường công tác quản lý bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

6. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tai nạn do các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các địa phương.

7. Sở Tài chính

Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ dự toán do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập và căn cứ khả năng ngân sách, Sở tài chính có trách nhiệm tổng hp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

8. Các sở ngành liên quan

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch này.

9. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Hội Nông dân tnh, Hội Chữ thập đỏ tnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham gia thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh.

10. y ban nhân dân các huyện, thành phố

Có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện Kế hoạch có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn tại địa phương, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1051/QĐ-UBND kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ngãi 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1051/QĐ-UBND kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ngãi 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1051/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1051/QĐ-UBND kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ngãi 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1051/QĐ-UBND kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ngãi 2016 2020

         • 17/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực