Quyết định 1052/QĐ-UBND

Quyết định 1052/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1052/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1148/STC-TCDN ngày 16/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô, Công ty TNHH Một thành viên Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, cụ thể:

1. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 155.000 triệu đồng;

- Chtiêu lợi nhuận sau thuế: 6.800 triệu đồng;

- Chtiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 7,92%.

2. Công ty TNHH Mt thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 45.407 triệu đồng;

- Chỉ tiêu mức độ hoàn thành sản phẩm, dịch vụ công ích: 102%.

3. Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 222.694 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 12.747 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 21,03%.

4. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 1.900 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 30 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0.68%.

5. Công ty TNHH Một thành viên Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 10.760 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 260 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 8,68%.

6. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 3.674 triệu đồng;

- Chỉ tiêu chênh lệch thu - chi: 711 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ sở hữu nêu tại Điều 1 Quyết định này, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ sở hữu được giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch các Công ty tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha235.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1052/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1052/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1052/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1052/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1052/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1052/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Như Sô
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1052/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp Quảng Ngãi 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1052/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp Quảng Ngãi 2016

            • 17/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực