Quyết định 1054/QĐ-UBND

Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống thủy sản lợ - mặn và Trung tâm thủy sản nước ngọt cấp I do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 58/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm giống Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT GIỐNG THỦY SẢN LỢ - MẶN VÀ TRUNG TÂM THỦY SẢN NƯỚC NGỌT CẤP I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giống thủy sản trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống thủy sản lợ - mặn và Trung tâm thủy sản nước ngọt cấp I trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Giống thủy sản là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống thủy sản sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản thực hiện theo sự phân cấp của UBND tỉnh.

Về biên chế thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2013; thay thế Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống thủy sản lợ-mặn và Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm thủy sản nước ngọt cấp I.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và tp Huế;
- Các PCVP và CV: NN, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1054/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực15/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1054/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành05/06/2013
       Ngày hiệu lực15/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1054/QĐ-UBND 2013 thành lập Trung tâm Giống thủy sản tỉnh thừa Thiên Huế