Quyết định 1054/QĐ-UBND

Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1054/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công thương Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 339/TTr-SCT ngày 14 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương Hải Dương

Chi tiết có Phụ lục I đính kèm. Nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 15 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương. Chi tiết có Phụ lục II đính kèm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- PCT Nguyễn Anh Cương;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1054/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2018
Ngày hiệu lực06/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1054/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công thương Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1054/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công thương Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1054/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành06/04/2018
       Ngày hiệu lực06/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1054/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công thương Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1054/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công thương Hải Dương

           • 06/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực