Quyết định 1054/QĐ-UBND

Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ theo Thông tư 06/2019/TT-BYT do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1054/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THEO THÔNG TƯ SỐ 06/2019/TT-BYT NGÀY 28/3/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 548/TTr-SYT ngày 09/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo Quyết định số 3694/QĐ-BYT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng, Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 và Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế (Phụ lục I kèm theo).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung tại Mục 1 Điều 1 Quyết định này (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soá
t TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tư pháp (phối hợp);
- Sở TT-
TT (Phòng CNTT);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1054/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Cách thức thực hiện/Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định về sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực tổ chức cán bộ

01

1.001523

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai.

Không

Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

02

1.001514

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai.

Không

Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1054/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, công chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm PVHCC tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Y tế

02 giờ

Bưu điện tỉnh; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Sở Y tế tiếp nhận, tạo hồ sơ điện tử; xuất phiếu tiếp nhận ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ (giấy và trên điện tử) về Sở Y tế

2

Bước 2

Phân công và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở và công chức phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

08 ngày

Sở Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở phân công công chức phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Công chức phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đối chiếu quy định hiện hành xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ.

Trình lãnh Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở xem xét, ký trình UBND tỉnh

 

Trình UBND tnh

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt trước khi trình UBND tỉnh

3

Bước 3

Trình UBND tỉnh

TTPVHCC (quầy Sở Y tế)

02 giờ

 

 

Văn thư Sở ghi số, scan kết quả đính lên hệ thống điện tử. TTPVHCC (quầy Sở Y tế) tiếp nhận và chuyển hồ sơ (giấy và điện tử trên hệ thống phần mềm Một cửa) qua quầy Văn phòng UBND tỉnh.

4

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ

TTPVHCC (Quầy Văn phòng UBND tỉnh) tiếp nhận hồ sơ chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

5

Bước 5

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh xem xét, quyết định

06 ngày

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công phòng chuyên môn thuộc Văn phòng xử lý hồ sơ.

- Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Văn thư Văn phòng ghi số, chuyển kết quả qua TTPVHCC.

6

Bước 6

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bưu điện tỉnh

 

TTPVHCC (nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả sang quầy Sở Y tế) trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

TNG CỘNG

15 ngày

 

 

 

2. Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

1

Bước 1

Tiếp nhận h

Trung tâm PVHCC tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Y tế

02 giờ

Bưu điện tỉnh; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Sở Y tế tiếp nhận, tạo hồ sơ điện tử; xuất phiếu tiếp nhận ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ (giấy và trên điện tử) về Sở Y tế

2

Bước 2

Phân công và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở và công chức phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

05 ngày

Sở Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở phân công công chức phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Công chức phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đối chiếu quy định hiện hành xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ.

Trình lãnh Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở xem xét, ký trình UBND tỉnh

 

Trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt trước khi trình UBND tỉnh

3

Bước 3

Trình UBND tỉnh

TTPVHCC (quầy Sở Y tế)

02 giờ

 

 

Văn thư Sở ghi số, scan kết quả đính lên hệ thống điện tử. TTPVHCC (quầy Sở Y tế) tiếp nhận và chuyển hồ sơ (giấy và điện tử trên hệ thống phần mềm Một cửa) qua quầy Văn phòng UBND tỉnh.

4

Bước 4

Tiếp nhận h

TTPVHCC (Quầy Văn phòng UBND tỉnh) tiếp nhận hồ sơ chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

5

Bước 5

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh xem xét, quyết định

04 ngày

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công phòng chuyên môn thuộc Văn phòng xử lý hồ sơ.

- Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Văn thư Văn phòng ghi số, chuyển kết quả qua TTPVHCC.

6

Bước 6

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bưu điện tỉnh

 

TTPVHCC (nhân viên Bưu điện tỉnh tại quầy Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả sang quầy Sở Y tế) trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

TỔNG CỘNG

10 ngày

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1054/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(12/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1054/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1054/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1054/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1054/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành10/11/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1054/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1054/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai

              • 10/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực