Quyết định 1055/QĐ-UBND

Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2019 về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1055/QĐ-UBND 2019 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1289/QĐ-TTg ngày 06/7/2016 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021; s1288/QĐ-TTg ngày 06/7/2016 phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021; số 396/QĐ-TTg ngày 11/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trên cơ sở thực tế, để công tác hoạt động, chỉ đạo của UBND tỉnh đạt hiệu quả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (có phân công chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế 02 Quyết định: Số 2223/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 466/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị ở tỉnh, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Văn phòng Tr
ung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Thành ủy, Thị ủy, Huyện
ủy; HĐND các huyện, TP, TX;
- Các Sở, Ban, ngành, đo
àn thể ở tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị TW trên địa bàn;
- Chánh VP v
à các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, HC-TC, QTTV, TH5b
;

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định 1055/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

I. Nguyên tắc phân công

- Phân đnh rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo của UBND tỉnh;

- Mỗi ngành, lĩnh vực đều có lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo (Trưng hợp một nội dung công việc liên quan đến nhiều ngành thì đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết);

- Đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nào có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

- Các Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các công trình xây dựng cơ bản được duyệt trong kế hoạch hàng năm thuộc lĩnh vực đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh được phân công phụ trách thì đồng chí đó chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trưng hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tnh có thể điều hành trực tiếp để giải quyết các công việc do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và thông báo lại sau;

- Một số lĩnh vực công tác đã phân công nhưng có thể có quy chế riêng nhằm tăng cường sự phối, kết hợp trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện như: quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai... để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành chung, gắn trách nhiệm với từng cá nhân lãnh đạo được phân công chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

Khi cần thiết tùy theo kết quả thực hiện và hiệu lực điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ điều chỉnh phân công cho phù hợp.

II. Nội dung phân công phụ trách các lĩnh vực công việc

1. Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc: Phụ trách chung các mặt công tác của UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác: Nội chính, công tác tổ chức cán bộ; tài chính ngân sách; kế hoạch và hợp tác đầu tư; xây dựng cơ bản và giao các nguồn vốn liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tài nguyên khoáng sản, giao thông vận tải, thi đua - khen thưởng, công tác đối ngoại nhà nước và các nội dung liên quan đến trình xin cơ chế, nguồn vốn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

a. Phụ trách ngành và một slĩnh vực:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- Sở Giao thông vận tải;

- Lĩnh vực khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trưng;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên;

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên.

b. Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng tư vn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững;

- Trưởng Ban An toàn giao thông;

- Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư Khu Du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc;

- Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Đô thị hai bờ Sông Cầu thành phố Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm;

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền điện ttỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tnh;

- Trưởng các Ban Chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c. Phụ trách: Thành phố Thái Nguyên.

d. Thực hiện công tác qun lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Chính phủ;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, ngành Trung ương;

- Quân khu 1;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm: Phụ trách lĩnh vực: Thanh tra; tư pháp; thông tin truyền thông; công tác tư vấn thuế; công thương; quản lý thị tng; quản lý đất đai, tài nguyên môi tng, cải cách hành chính; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng; phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, lĩnh vực nhà ở; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a. Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Công Thương;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài nguyên và Môi Trưng (trừ lĩnh vực khoáng sản);

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Xây dựng;

- Thanh tra tỉnh;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên;

- Quỹ phát triển đất;

- Quđầu tư phát triển;

- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Chi cục Hải quan Thái Nguyên;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Công ty Điện lực Thái Nguyên;

- Viễn thông Thái Nguyên;

- Hội Luật gia tnh;

- Hội Nhà báo tỉnh;

- Các Hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b. Trưởng, Phó các Ban Chỉ đạo và Chủ tch Hội đồng tư vấn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại;

- Trưởng Ban Chđạo Hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Trưởng Ban Chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thi hành án dân sự;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chsnăng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị tng bất động sản tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền điện t tnh Thái Nguyên;

- Thành viên Ủy ban bảo vệ môi tng lưu vực sông Cầu (Ủy ban sông Cầu);

- Chđạo, theo dõi Công ty TNHH Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên; Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thực hiện Dự án Phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Nguyên;

- Trưng các Ban Chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c. Phụ trách huyện: Đồng Hỷ, Đại Từ.

d. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Các doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Hội Cựu chiến binh tnh.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng: Phụ trách lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; lao động, thương binh và xã hội; giảm nghèo và giải quyết việc làm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; an toàn lao động; công tác ngoại vụ, ngoại giao nhân dân; các lĩnh vực xã hội khác và công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a. Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Ngoại vụ;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Các Trưng Cao đẳng trực thuộc tỉnh;

- Hội Đông y;

- Hội Chữ thập đỏ;

- Hội Khuyến học;

- Hội Văn học - Nghệ thuật;

- Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật;

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thái Nguyên;

- Bưu điện tỉnh Thái Nguyên;

- Các đơn vị kinh doanh bảo hiểm;

- Các Hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b. Trưởng, Phó các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng tư vấn một số lĩnh vực:

- Phụ trách điều hành các hoạt động liên quan đến tổ chức Festival Trà;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Trưng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân s;

- Trưng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện đổi mới giáo dục;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10;

- Trưởng Ban Chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên;

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tnh Thái Nguyên: Chỉ đạo trực tiếp Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững;

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư Khu Du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đô thị hai bờ Sông Cầu thành phố Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu: “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

- Trưởng các Ban Chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c. Phụ trách: Thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Lương.

d. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mi quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên;

- Đại học Thái Nguyên, các Trưng Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề và các Bệnh viện của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng: Phụ trách: Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; công tác chính sách dân tộc, miền núi, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy, phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a. Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Dân tộc;

- Công tác Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ;

- Liên minh HTX;

- Cục Thống kê;

- Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái;

- Các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần.

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hội Những người làm vườn tỉnh;

- Hội sinh vật cảnh;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b. Trưởng, Phó các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng tư vấn một số lĩnh vực:

- Trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng QL.3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên: Chỉ đạo trực tiếp Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới;

- Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban An toàn giao thông;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã;

- Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tnh;

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

c. Phụ trách các huyện: Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa.

d. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mi quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Nông dân tỉnh.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

5. Các y viên UBND tỉnh:

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ là Ủy viên UBND tỉnh theo quy chế làm việc và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với Bộ, Ban, ngành theo lĩnh vực công tác ở Trung ương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1055/QĐ-UBND 2019 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1055/QĐ-UBND 2019 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1055/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành24/04/2019
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1055/QĐ-UBND 2019 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1055/QĐ-UBND 2019 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Thái Nguyên