Quyết định 1055/QĐ-UBND

Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1055/QĐ-UBND chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN BÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 124/KH-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch hành động số 3701/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bc Giang về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 27/TTr-STTTT ngày 15/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TPKT.
Bản điện t
:
LĐVP, các Phòng.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh)

I. TỔNG QUAN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT

Hiện nay, nguồn nhân lực CNTT trong khối CQNN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh còn thiếu và yếu. Tại các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện chỉ có 54 cán bộ chuyên trách về CNTT và một số cán bộ kiêm nhiệm, tại các CQNN cấp xã chưa có nhân lực phụ trách CNTT. Trình độ nhân lực CNTT trong các CQNN chưa được đảm bảo, đa số cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị, địa phương chưa được đào tạo Giám đốc thông tin (CIO - Chief Information Officer). Hầu hết cán bộ công chức - viên chức (CBCCVC) ứng dụng CNTT trong công việc chỉ dừng lại ở mức sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, truy cập Internet tra cứu thông tin, ứng dụng các chương trình phần mềm đơn giản phục vụ công việc. CBCCVC chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của CNTT, chưa tận dụng được hết hiệu quả của CNTT phục vụ cho công tác. Chính sách về CNTT vẫn còn bất cập, chưa có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chuyên trách CNTT, chưa thu hút được nguồn nhân lực giỏi về CNTT vào phục vụ trong các CQNN và các cơ sở đào tạo. Nhận thức về ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành vẫn còn hạn chế.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT vào mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạnh nguồn nhân lực CNTT, đảm bảo có đủ nhân lực phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh.

b) Đổi mới và hoàn thiện quy trình phát triển nguồn nhân lực CNTT từ khâu: tuyển chọn, nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Xác định công tác đào tạo nhân lực khâu đột phá, nht đào tạo cán bộ trẻ phục vụ hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước, quốc phòng và an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng nguồn nhân lực CNTT đủ phẩm chất, năng lực làm chủ công nghệ, đảm bảo đủ nhân lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh. Đến năm 2020, 100% CBCCVC các cấp, các ngành có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ cho nhu cu công việc; 100% sở, ngành tỉnh và 100% UBND các huyện, thành phố có CIO đáp ứng tốt việc tổ chức, quản lý, ứng dụng và phát triển CNTT.

b) Tăng cường cơ sở pháp lý cho xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng được sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Không ngừng nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ CNTT cho toàn tỉnh.

c) Tăng cường thu hút cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia CNTT có đủ năng lực quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh.

d) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả của hệ thống đào tạo nhân lực CNTT. Nâng cao chất lượng và số lượng giảng viên, giáo viên CNTT ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và các cơ sở giáo dục. Đảm bảo 100% số giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho công tác giảng dạy, 100% học sinh trung cấp chuyên nghiệp và học nghề được đào tạo các kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT; 100% sinh viên cao đẳng, học sinh trung học phthông, học sinh trung học cơ sở và 70% học sinh tiu học được học tin học trong chương trình chính khóa.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung Chương trình

Chương trình phát triển nguồn nhân lực về CNTT trên địa bàn tỉnh gồm các dự án, đề án, kế hoạch cụ thể như sau:

1.1. Dự án đào tạo nâng cao trình độ và phổ cập kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức

a) Nội dung chủ yếu:

“Tổ chức khảo sát tổng thể trình độ CNTT của CBCCVC từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo CNTT cụ thể cho CBCCVC có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ... Xây dựng các chuẩn trình độ CNTT theo quy định của Trung ương và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên về kiến thức CNTT cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác đào tạo về quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo (CIO), cán bộ quản lý CNTT, cán bộ quản lý dự án CNTT,...

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức hoặc liên kết tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng về ngun nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường mi quan hệ, hợp tác trong công tác đào tạo ngun nhân lực CNTT.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2020.

1.2. Dự án nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT

a) Nội dung chủ yếu:

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang cho lãnh đạo phụ trách CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Bổ sung phương pháp, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đối tượng cán bộ chuyên trách CNTT các cấp để nâng cao vai trò, kỹ năng, thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong đơn vị.

- Mở các lớp đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng, an ninh mạng, quản lý vận hành các hệ thống nền tảng, hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh cho cán bộ quản trị Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT cấp xã sử dụng thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính để có thể tự khắc phục, xử lý các sự cố máy tính.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2020.

1.3. Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông ở các cấp học

a) Nội dung chủ yếu:

- Tổ chức khảo sát, đánh giá toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị, trình độ nhân lực CNTT của ngành giáo dục, từ đó xác định nhu cầu đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện đào tạo nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo.

- Xây dựng các chuẩn về thiết bị, máy tính, phần mềm, phòng học phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy và học các môn học. Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học, nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh phổ thông ở các cấp học.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn, tự chọn tài liệu và phần mềm (ưu tiên mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT. Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy tin học, bồi dưỡng tin học cho giáo viên các bộ môn đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trước hết ở cấp Trung học phổ thông.

- Xây dựng nội dung, cập nhật thường xuyên chương trình dạy và học tin học trong trường phthông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo liên thông giữa các cấp học, tăng tính thiết thực của chương trình và tăng tỷ lệ thực hành ở các môn học CNTT.

- Khuyến khích việc giảng dạy bằng tiếng Anh trong đào tạo về CNTT; ứng dụng Internet trong các trường phổ thông; triển khai tin học hóa quản lý nhà trường.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2020.

1.4. Đề án phổ cập tin học phục vụ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

a) Nội dung chủ yếu:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phổ cập tin học cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng nông thôn, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về kỹ năng sử dụng máy tính, tra cứu thông tin trên Internet, sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ mua vật tư đầu vào và bán sản phẩm làm ra, giúp người dân từng bước tiếp cận và tham gia vào công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung số lượng và chất lượng giảng viên dạy CNTT cho Hội nông dân Việt Nam tỉnh Bắc Giang hoặc phối hợp với các Trung tâm đào tạo khác, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện công tác đào tạo, phổ cập kiến thức tin học cho nông dân trên địa bàn tnh.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2020.

2. Gii pháp thực hiện

2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhân thức của các ngành, các cấp, cơ sở giáo dc và đào tạo vnhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CNTT.

2.2. Các ngành, các cấp, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, tiến hành kiểm tra, đánh giá. Mỗi cấp quản lý, mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo đều có một cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm, một bộ phận chức năng làm đầu mối quản lý về lĩnh vực đào tạo và ứng dụng CNTT.

2.3. Tập trung đầu tư cho các trường, các lĩnh vực trọng điểm để đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình; bồi dưỡng giảng viên; trang bị phương tiện đào tạo, kết nối mạng và khai thác Internet phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.

2.4. Xây dựng chính sách khuyến khích dạy và học CNTT, chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo về CNTT, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về CNTT, thành lập các trường và các trung tâm đào tạo CNTT 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật, đảm bảo chuẩn chất lượng.

2.5. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng CNTT. Sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ quốc tế phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNTT.

2.6. Kinh phí thực hiện Chương trình và các dự án, đề án của Chương trình được huy động từ ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đóng góp của người học.

Việc lập dự toán kinh phí cụ thể sẽ do các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì chủ động xác định trong quá trình lập các dự án, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao. Hàng năm, tổng hợp báo cáo, sơ kết đánh giá tình hình và tiến độ triển khai thực hiện Chương trình. Tổ chức tổng kết, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện khi kết thúc Chương trình.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng mạng giáo dục và các dịch vụ giáo dục, đào tạo trên mạng.

3. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tnh xây dựng và triển khai các dự án, đề án theo nội dung nêu tại Điểm 1, Phần II của Chương trình này.

4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Chương trình này chủ động rà soát, đánh giá nguồn nhân lực CNTT tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch đào tạo về CNTT cho CBCCVC thuộc cơ quan, đơn vị mình.

5. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tự tổ chức đào tạo CNTT cho người lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.

6. Các cơ sở đào tạo chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành CNTT, đào tạo CNTT ứng dụng cho các chuyên ngành; tổ chức đào tạo nâng cao và đào tạo phổ cập phục vụ nhu cầu xã hội./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1055/QĐ-UBND chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1055/QĐ-UBND chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1055/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1055/QĐ-UBND chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1055/QĐ-UBND chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Bắc Giang 2016

            • 06/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực