Quyết định 1055/QĐ-UBND

Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tiếp tục triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 111/TTr-STP ngày 22 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch tiếp tục triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Liên Đoàn luật sư Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1055/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Ngày 28/01/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 2 năm thực hiện Đề án, tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực:

- Từ số lượng năm 2011 là 32 tổ chức hành nghề luật sư, gồm 31 Văn phòng luật sư, 01 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn, đến nay đã phát triển lên 39 tổ chức hành nghề luật sư, gồm 01 Công ty luật TNHH, 36 Văn phòng luật sư và 02 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, ngoài ra còn có 03 Chi nhánh Văn phòng luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hoạt động tại địa bàn.

- Đầu năm 2011 toàn tỉnh có 68 luật sư, trong năm 2011 và 2012 có một số luật sư đã chuyển đi tỉnh khác và chuyển sang hành nghề công chứng nhưng số lượng luật sư của tỉnh hiện nay vẫn là 69 người và còn tăng nhiều hơn trong thời gian tới, do thời gian vừa qua, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh đã phối hợp với Học viện Tư pháp mở lớp tại tỉnh đào tạo nghề luật sư cho 160 học viên.

- Công tác quản lý hoạt động luật sư được tăng cường. Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chức luật sư, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, phản ánh liên quan đến hoạt động luật sư. Do vậy, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đi vào nề nếp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả của Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 28/01/2011, gắn với việc tiếp tục triển khai Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” và Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp ban hành “Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu trong từng lĩnh vực hoạt động; một tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 5 - 10 luật sư; áp dụng phương pháp điều hành, quản lý khoa học; có cơ sở vật chất, trụ sở đảm bảo tiêu chuẩn mô hình của tổ chức hành nghề luật sư hiện đại.

Phát huy tính liên kết, phối hợp giữa các tổ chức hành nghề luật sư để xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng các mối quan hệ kinh doanh đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phạm vi cả nước.

- Đến năm 2015, có 50% số lượng luật sư được bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn theo hướng hội nhập với khu vực và thế giới, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn cho các chức danh tư pháp và chức danh quản lý nhà nước từ đội ngũ luật sư giỏi, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức.

- Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 có 150 luật sư hành nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đạt tỷ lệ 1 luật sư trên 10.000 dân. Xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, thông thạo ngoại ngữ, thành thạo kỹ năng hành nghề, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, phục vụ đắc lực cho việc hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên về nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp luật sư; tạo nguồn lựa chọn những luật sư giỏi để có thể bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu

- Phát triển số lượng tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu xã hội về dịch vụ pháp lý, mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật; chú trọng phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Mở rộng phạm vi hoạt động, thị phần pháp luật nước ngoài và quốc tế của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.

- Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư, đội ngũ luật sư phải đảm bảo đúng theo lộ trình quy hoạch, phân bố hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh. Chất lượng luật sư, cũng như chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư phải được nâng cao, tạo được uy tín, thương hiệu bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu tư vấn và tham gia tranh tụng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đảm bảo cơ chế để luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng, thực hiện có hiệu quả, chất lượng nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Phấn đấu để số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc ngày càng tăng.

- Phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo có trên 50% các vụ án hình sự Tòa án xét xử có luật sư tham gia; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư khi có vướng mắc về pháp lý.

- Đảm bảo đa dạng hóa loại hình hoạt động của luật sư, để luật sư lựa chọn loại hình thích hợp, đồng thời đẩy mạnh dân chủ hóa đời sống xã hội, coi đội ngũ luật sư là một lực lượng thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xóa bỏ các rào cản không cần thiết đối với hoạt động của luật sư, đồng thời phát triển lành mạnh các nhu cầu xã hội để kích thích việc sử dụng dịch vụ pháp lý do luật sư cung cấp.

- Phát triển hoạt động hành nghề luật sư là hoạt động nghề nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho xã hội; đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác. Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

- Khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư. Từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về luật sư, đảm bảo sự phát triển ổn định của đội ngũ luật sư, cũng như phát huy chức năng tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Giai đoạn 2013 - 2015

1.1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Luật sư, ban hành các thể chế liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn luật sư tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Luật sư sửa đổi và các văn bản liên quan đến Luật Luật sư đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức vai trò của luật sư trong đời sống xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong các cơ quan nhà nước tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2013-2014.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ.

1.3. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư.

Phát triển từ 3 - 5 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, trong đó có 01 Công ty luật có quy mô từ 5-10 luật sư hoạt động trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, hôn nhân và gia đình, tư vấn pháp luật...

- Năm 2014: phát triển từ 1 - 2 Văn phòng.

- Năm 2015: phát triển từ 2 - 3 Văn phòng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh.

1.4. Phát triển đội ngũ hành nghề luật sư, nâng cao năng lực hoạt động của luật sư.

Đào tạo mới: xây dựng Kế hoạch thu hút người tham gia các lớp đào tạo nghề luật sư, mỗi năm có từ 15-20 người tham gia các lớp đào tạo nghề luật sư.

Đảm bảo số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên về nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp luật sư; tạo nguồn lựa chọn những luật sư giỏi để có thể bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

1.5. Phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Nghiên cứu, khảo sát đánh giá về yêu cầu của cá nhân, công dân và các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm từng bước bảo đảm tối đa sự tham gia của luật sư trong các vụ án hình sự. Khảo sát, đánh giá về nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước, Liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh...; nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: 2013 -2015

1.6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

- Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động luật sư.

- Hàng năm có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh các hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: 2013 -2015.

- Xây dựng các quy chế nội bộ, đổi mới hoạt động Đoàn luật sư. Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30 tháng 03 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư; đề nghị cấp có thẩm quyền cho thành lập tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Đoàn luật sư tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: 2013-2014.

1.7. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Luật sư và sơ kết 2 năm tổ chức thực hiện Luật Luật sư sửa đổi 2012.

- Thời gian thực hiện: Quý II /2015.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật sư và tuyên truyền nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng.

2.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư trên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh.

2.3. Tiếp tục xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong các cơ quan nhà nước tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2017-2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ.

2.4. Tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề Luật sư

- Phát triển thêm 5 - 6 tổ chức hành nghề luật sư, đảm bảo tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có các tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó, mỗi năm phát triển từ 2 tổ chức trở lên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh.

2.5. Phát triển đội ngũ hành nghề luật sư, nâng cao năng lực hoạt động của luật sư.

Đào tạo mới: tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu hút người tham gia các lớp đào tạo nghề luật sư, mỗi năm có từ 10 - 15 người tham gia lớp đào tạo nghề luật sư.

Đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên về nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp luật sư; tạo nguồn lựa chọn những luật sư giỏi để có thể bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

2.6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Xây dựng cơ chế sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước, liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng... bảo đảm đến năm 2020 có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

2.7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

- Tiếp tục hoàn thiện việc đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở địa phương.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động luật sư

- Hàng năm có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh các hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: 2016 -2020.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Đoàn luật sư tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

Tổng kết 15 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và 5 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

- Thời gian thực hiện: Qúy III /2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Đoàn luật sư tỉnh.

Đoàn luật sư tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch tổng thể triển khai hiệu quả trên địa bàn. Định kỳ hằng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh, các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Kế hoạch này.

Các tổ chức hành nghề luật sư trong phạm vi trách nhiệm của mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về luật sư, tổ chức thực hiện các giải pháp Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh đề ra trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo các vướng mắc và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1055/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành30/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2013 chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Lâm Đồng

           • 30/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực