Quyết định 1056/QĐ-UBND

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 2419/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 307/SXD-VP ngày 13/03/2015; của Sở Tư pháp tại văn bản số 188/STP-KSTT ngày 10/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính được bổ sung, 18 (mười tám) thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục các thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 về việc công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, XD2.
Gửi văn bản giấy (24 b
n) và điện t.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

TH TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TẠI UBND CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 30/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

T-HTI-244477-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2

T-HTI-244484-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

3

T-HTI-244485-TT

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

4

T-HTI-244493-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

5

T-HTI-244494-TT

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

6

T-HTI-244495-TT

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

7

T-HTI-244496-TT

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

8

T-HTI-244497-TT

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

9

T-HTI-262640-TT

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

10

T-HTI-262652-TT

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

11

T-HTI-262656-TT

Cấp giấy phép đào đường đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 và Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

12

T-HTI-262660-TT

Gia hạn giấy phép đào đường đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 và Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

T-HTI-244501-TT

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2

T-HTI-244511-TT

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

3

T-HTI-244513-TT

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

4

T-HTI-244516-TT

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

5

T-HTI-244521-TT

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

6

T-HTI-244526-TT

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2015
Ngày hiệu lực30/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành30/03/2015
        Ngày hiệu lực30/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1056/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý ngành xây dựng