Quyết định 1056/QĐ-UBND

Quyết định 1056/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1056/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 270/TTr-STNMT ngày 14/5/2019 và của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 06/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

An Lộc

Hưng Chiến

Phú Đức

Phú Thịnh

Thanh Lương

Thanh Phú

 

Tổng (1)+(2)+(3)

12.617,00

987,00

2.368,00

400,00

394,00

5.249,00

3.219,00

1

Đất nông nghiệp

10.734,74

789,21

1.919,76

212,70

274,29

4.715,38

2.823,40

1.1

Đất trồng lúa

357,21

50,69

89,82

21,64

3,15

122,82

69,08

 

Trong đó: Đất lúa nước

0,79

0,79

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

101,84

9,99

45,56

4,39

3,64

27,09

11,18

1.3

Đất trồng cây lâu năm

10.174,86

727,65

1.779,42

186,53

267,21

4.476,31

2.737,75

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

19,47

0,88

4,96

0,14

0,29

7,97

5,23

1.5

Đất nông nghiệp khác

81,35

-

-

-

-

81,19

0,16

2

Đất phi nông nghiệp

1.882,26

197,80

448,24

187,30

119,71

533,62

395,60

2.1

Đất quốc phòng

21,37

7,27

-

2,80

-

11,30

-

2.2

Đất an ninh

3,27

0,17

2,69

0,21

0,20

-

-

2.3

Đất cụm công nghiệp

40,00

-

-

-

-

20,00

20,00

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

11,44

1,10

1,62

3,56

1,39

1,63

2,14

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

144,29

5,00

12,80

5,20

9,60

106,09

5,60

2.6

Đất phát triển hạ tầng

713,18

84,05

167,94

51,74

40,48

187,20

181,77

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

0,76

0,55

-

-

0,21

-

-

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,20

-

-

-

-

0,20

-

2.9

Đất ở tại nông thôn

208,96

-

-

-

-

100,96

108,00

2.10

Đất ở tại đô thị

293,00

86,84

108,12

40,07

57,97

-

-

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

54,58

0,62

46,44

2,99

0,73

0,29

3,51

2.12

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,53

0,16

0,37

-

-

-

-

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

18,14

1,10

13,23

0,29

0,44

1,20

1,88

2.14

Đất làm nghĩa trang

42,06

2,66

8,92

1,42

0,05

19,95

9,05

2.15

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

21,84

2,33

-

-

0,23

17,98

1,30

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

5,61

1,00

0,48

0,20

0,20

2,29

1,44

2.17

Đất khu vui chơi, gii trí công cộng

4,73

-

4,52

0,21

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,90

-

0,10

0,14

0,43

-

0,23

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

159,03

4,24

6,25

15,74

7,59

64,53

60,68

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

31,80

-

31,80

-

-

-

-

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

106,57

0,70

42,96

62,73

0,18

-

-

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

-

-

4

Đất đô thị*

4.149,00

987,00

2.368,00

400,00

394,00

-

-

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Stt

Hiện trạng đất phải thu hồi

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

An Lộc

Hưng Chiến

Phú Đức

Phú Thịnh

Thanh Lương

Thanh Phú

1

Đất nông nghiệp

231,08

5,04

97,97

61,19

8,81

27,87

30,20

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

0,60

0,60

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây lâu năm

230,48

4,44

97,97

61,19

8,81

27,87

30,20

2

Đất phi nông nghiệp

2,54

2,01

0,53

-

-

-

-

2.1

Đất ở tại đô thị

2,54

2,01

0,53

-

-

-

-

 

Tổng

233,62

7,05

98,50

61,19

8,81

27,87

30,20

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

An Lộc

Hưng Chiến

Phú Đức

Phú Thịnh

Thanh Lương

Thanh Phú

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

299,39

14,51

106,62

72,86

26,64

37,92

40,83

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

1,12

0,87

-

-

0,05

0,16

0,04

1.2

Đất trồng cây lâu năm

298,27

13,64

106,62

72,86

26,60

37,76

40,79

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

62,68

0,69

1,84

11,58

24,87

12,01

11,69

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

50,79

0,31

1,21

11,31

17,29

10,18

10,49

2.2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

11,89

0,38

0,63

0,27

7,58

1,83

1,20

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Năm 2019, thị xã Bình Long không còn đất chưa sử dụng.

Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long được phê duyệt, đơn vị liên quan và địa phương có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án theo đúng trình tự, quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thị xã Bình Long triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. UBND thị xã Bình Long:

a) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo theo các chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long.

c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất

d) Đến quý III năm 2019, gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm sau về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
-TT. Tỉnh ủy;
-TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP,
P. KT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1056/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1056/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Anh Minh
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1056/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1056/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước

            • 22/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực