Quyết định 1056/QĐ-UBND

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KÝ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị đinh số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 143/TTR-STNMT ngày 24/3/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM. Thành phần và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM thực hiện thao quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, SNV.Loc(50)

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

            • 14/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực