Quyết định 1057/QĐ-UB

Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1057/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 21 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm theo đề án).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức - tinh giản biên chế tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TVTU (BC);
- TT HĐND tỉnh (BC);
- Như điều 3 (TH);
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM

I. MỞ ĐẦU

Nhằm đổi mới cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức, giảm phiền hà và chi phí cho công dân, tổ chức; Điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổi mới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan; Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức; góp phần hiện đại hóa một bước công sở hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum.

II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

- Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Công văn số 1219/UB-NC ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức, cơ quan đơn vị.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Những phần việc cần thiết phải thực hiện cơ chế "một cửa":

1.1. Về công tác Tổ chức - Cán bộ:

+ Chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên.

1.2. Về Giáo dục Phổ thông:

+ Học sinh chuyển trường đi, đến (ngoài tỉnh)

1.3. Về Thanh tra giáo dục:

+ Đính chính văn bằng.

1.4. Về Hành chính - Tổng hợp:

+ Công tác thi đua khen thưởng.

1.5. Về khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng tốt nghiệp.

1.6. Về Giáo dục chuyên nghiệp:

+ Đi học nâng cao trình độ.

2. Quy trình thực hiện cơ chế "một cửa" các nội dung cụ thể:

TT

Nội dung

Hồ sơ cần thiết phải nộp

Thời gian giải quyết

Ghi chú

01

Chế độ chính sách của CBGV

Đơn đề nghị.

Các loại quyết định của cá nhân hoặc văn bản có liên quan (sao)

7 ngày

TCCB

02

Học sinh chuyển trường

Đơn xin chuyển trường

Giấy giới thiệu của trường.

Bằng tốt nghiệp, phiếu điểm hoặc học bạ

Khai sinh, hộ khẩu

7 ngày

GDPT

03

Đính chính văn bằng tốt nghiệp

Đơn đề nghị (có ý kiến của Hiệu trưởng)

Khai sinh - Hộ khẩu

Học bạ - Lệ phí 5000đ/1 văn bằng

3 tuần

Thanh tra Sở

04

Thi đua khen thưởng

Đơn đề nghị.

Các loại văn bản có liên quan

7 ngày

HCTH

05

Đi học

Đơn xin đi học (có ý kiến cơ quan)

Các loại giấy tờ theo quy định của trường tuyển sinh

10 ngày

GDCN

06

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc cấp lại bản sao bằng TN bị mất

Đơn đề nghị (có ý kiến xác nhận của trường)

Học bạ gốc tương ứng - 2 ảnh 3x4

Lệ phí 20.000 đ (THCS, BTTHCS), 30.000đ (THPT, BTTHPT)

2 tuần

Khảo thí

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA":

1. Lập bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả thuộc Phòng Hành chính tổng hợp Sở. Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

2. Ban hành quy chế làm việc quy định quy trình chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận có liên quan và của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, phí và lệ phí, thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở vị trí thuận lợi cho các tổ chức, công dân liên hệ giao dịch. Trang bị đủ điều kiện làm việc.

5. Bố trí 01 cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với tổ chức, công dân. Có kế hoạch cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cách giao tiếp với các tổ chức, công dân.

6. Thời gian thực hiện: 01/06/2004.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1057/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1057/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2004
Ngày hiệu lực 21/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1057/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1057/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Y Vêng
Ngày ban hành 21/07/2004
Ngày hiệu lực 21/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1057/QĐ-UB năm 2004 cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

  • 21/07/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực