Quyết định 1059/QĐ-BKHCN

Quyết định 1059/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ QUỸ GEN CẤP QUỐC GIA XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen và Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-BKHCN ngày 1/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016:

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó (Juglans regia Linn) tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

(Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHTH.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ QUỸ GEN CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1.

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó (Juglans regia Linn) tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Tuyển chọn được một số cây trội Óc chó có lượng quả cao;

- Xây dng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh cây Óc chó thu hái, sơ chế, bảo quản hạt;

- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh Óc chó có sản lượng quả cao.

- Cơ sở dữ liệu về nguồn gen Óc chó (thực trạng, đặc điểm sinh học và lâm học, đa dạng di truyền, giá trị dinh dưỡng);

- Tối thiểu 30 cây trội Óc chó có lượng quả lớn hơn 15% so với quần thể tại địa phương;

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Óc chó;

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Óc chó để lấy quả;

- Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản hạt Óc chó;

- 03 ha vườn sưu tập giống Óc chó (mỗi tỉnh 01 ha).

- 12 ha mô hình (05 ha tại Lai Châu, 07 ha ở các tỉnh khác).

Xét giao trực tiếp: Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1059/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1059/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành09/05/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016

            • 09/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực