Quyết định 1059/QĐ-TCHQ

Quyết định 1059/QĐ-TCHQ năm 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1059/QĐ-TCHQ 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM LÀM VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG-TEN-NƠ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 1745/TTg-QHQT ngày 12/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc Việt Nam tham gia Chương trình toàn cầu “Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ” (gọi tắt là Chương trình) do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ không hoàn lại;

Để thực hiện “Thư Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc về việc thực hiện Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ” ký ngày 06 tháng 02 năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ (sau đây gọi tắt là Nhóm làm việc), do đồng chí Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm trưởng Nhóm và các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhóm làm việc hoạt động theo Quy chế ban hành kèm Quyết định này.

Nhóm làm việc tự giải thể sau khi Thư Thỏa thuận về việc thực hiện Chương trình không còn hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB, ĐTCBL, HTQT (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN NHÓM LÀM VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG-TEN-NƠ DO UNODC TÀI TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-TCHQ ngày 14/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh trong Nhóm làm việc

1

Vũ Ngọc Anh

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Hải quan

Trưởng Nhóm

2

Dương Văn Tâm

Phó Vụ trưởng

Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan

Phó Trưởng Nhóm thường trực

3

Nguyễn Văn Quý

Phó Cục trưởng

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Phó Trưởng Nhóm

4

Nguyễn Sỹ Tráng

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan

Phó Trưởng Nhóm

5

Nguyễn Thị Nha Trang

Phó Trưởng phòng

Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan

Thành viên

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Thành viên

7

Bùi Đức Cảnh

Phó Chi cục trưởng

Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan

Thành viên

8

Quốc Bảo

Phó Tổ trưởng

Ban Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan

Thành viên

9

Đỗ Văn Oánh

Tổ phó

Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan

Thành viên

10

Nguyễn Tuấn Cảnh

Công chức

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Thành viên

11

Nguyễn Quang Vụ

Công chức

Ban Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan

Thành viên

12

Nguyễn Trí Đạo

Công chức

Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan

Thành viên

13

Nguyễn Thị Hoài Phương

Công chức

Vụ Tài vụ Quản trị, Tổng cục Hải quan

Thành viên

14

Trần Thùy Linh

Công chức

Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan

Thư ký

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA NHÓM LÀM VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG-TEN-NƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-TCHQ ngày 14/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Nhóm làm việc

Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ chịu trách nhiệm giám sát và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ “Thư Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc về việc thực hiện Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ” đã được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và UNODC ký ngày 06 tháng 02 năm 2015 tại Hà Nội, các công việc cụ thể bao gồm:

1. Giám sát việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa việc thực hiện và đạt được các mục tiêu của Chương trình;

2. Phối hợp với UNODC xây dựng kế hoạch, rà soát và đề xuất sửa đổi, điều chỉnh các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình trong trường hợp cần thiết;

3. Đảm bảo việc thực hiện các hoạt động đúng tiến độ trong kế hoạch công tác đã được hai bên thông qua hàng năm;

4. Phối hợp với UNODC tổ chức tập huấn cho các cán bộ của Đơn vị Kiểm soát cảng và tổ chức hội thảo nhằm nâng cao năng lực và nhận thức cán bộ;

5. Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao các trang thiết bị, tài sản do UNODC tài trợ;

6. Tham gia các cuộc họp chung trong khu vực để cập nhật và báo cáo tình hình triển khai tại Việt Nam;

7. Thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả làm việc của Đơn vị Kiểm soát cảng;

8. Xây dựng báo cáo đánh giá các trường hợp phát hiện và thu giữ hàng hóa bất hợp pháp;

9. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên trong Nhóm làm việc

1. Trưởng nhóm

1.1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và trực tiếp điều hành hoạt động của Nhóm làm việc;

1.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Nhóm làm việc;

1.3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Nhóm làm việc;

1.4. Chỉ đạo tiến độ triển khai công tác của Nhóm làm việc và quyết định kế hoạch hoạt động của Nhóm làm việc;

1.5. Kiến nghị với cấp trên xem xét những nội dung mà Nhóm làm việc đề xuất.

2. Phó trưởng nhóm thường trực

2.1. Thay mặt Trưởng nhóm điều hành công việc thường xuyên của Nhóm làm việc;

2.2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm về việc đề xuất kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động;

2.3. Là đầu mối liên lạc với phía UNODC trong các hoạt động triển khai, chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại của Nhóm làm việc;

2.4. Chủ trì các cuộc họp của Nhóm làm việc theo ủy quyền của Trưởng nhóm;

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Nhóm làm việc;

2.6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm.

3. Phó trưởng nhóm

3.1. Thống nhất với Phó Trưởng nhóm thường trực và chủ trì việc tham mưu, đề xuất các vấn đề mang tính nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát, chống buôn lậu;

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Nhóm làm việc;

3.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm.

4. Thành viên

4.1. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Nhóm làm việc trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của mình;

4.2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của Nhóm làm việc theo yêu cầu của Trưởng nhóm;

4.3. Là đầu mối triển khai các vấn đề liên quan đến đơn vị công tác;

4.4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm.

5. Thư ký

5.1. Là đầu mối liên hệ với các thành viên Nhóm làm việc, chịu trách nhiệm tập hợp, quản lý, tổng hợp các thông tin, báo cáo có liên quan từ các nguồn để báo cáo với Nhóm làm việc tại các cuộc họp hoặc thông tin cho các thành viên Nhóm làm việc;

5.2. Tham mưu và giải quyết các vấn đề hành chính cho Nhóm là trong quá trình hoạt động;

5.3. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Nhóm làm việc;

5.4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm.

Điều 3. Các đảm bảo cho hoạt động của Nhóm làm việc và chế độ làm việc, phương thức làm việc

1. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của Nhóm làm việc được:

1.1. Bố trí thời gian và phương tiện làm việc khi triển khai thực hiện các hoạt động của Nhóm làm việc;

1.2. Tham gia các cuộc họp trong và ngoài nước trong khuôn khổ triển khai các hoạt động theo Thư Thỏa thuận.

2. Về nguồn kinh phí hoạt động của Nhóm làm việc:

Trưởng nhóm căn cứ quy mô, yêu cầu, tính chất hoạt động cụ thể để lập kế hoạch trình Tổng cục trưởng phê duyệt kinh phí hoạt động cho Nhóm làm việc nhằm đảm bảo các hoạt động thường xuyên của Nhóm.

Điều 4. Chế độ và phương thức làm việc

1. Thành viên của Nhóm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định;

2. Nhóm làm việc theo phương thức họp tập trung theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc theo đề nghị của các thành viên thông qua Trưởng nhóm hoặc trao đổi bằng công văn, phương tiện điện tử.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Nhóm làm việc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Trưởng Nhóm nghiên cứu đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1059/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2015
Ngày hiệu lực14/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1059/QĐ-TCHQ 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1059/QĐ-TCHQ 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1059/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành14/04/2015
        Ngày hiệu lực14/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1059/QĐ-TCHQ 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1059/QĐ-TCHQ 2015 thành lập Nhóm làm việc triển khai Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ

            • 14/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực