Quyết định 1059/QĐ-UBND

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2009 phân công các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học tỉnh Lâm Đồng giúp các xã nghèo triển khai Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1059/QĐ-UBND 2009 phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CÔNG CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ, CÁC DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIÚP CÁC XÃ NGHÈO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NHẰM GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2009 - 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 480/TT-LĐTBXH ngày 24/4 /2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giúp các xã nghèo triển khai Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ giúp đỡ xã nghèo của các đơn vị như sau:

1. Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh:

- Tham gia cùng địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển các cây trồng vật nuôi, ngành nghề trên địa bàn, đào tạo nguồn nhân lực nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Xây dựng ngành, đoàn thể vững mạnh tại các xã góp phần thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương.

- Ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án do ngành quản lý cho xã; đóng góp nguồn lực của đơn vị (kể cả từ tiết kiệm chi thường xuyên) để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

- Tùy theo điều kiện và khả năng của từng đơn vị, tham gia với ngành chức năng thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, giúp đỡ tổ chức ngành nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy dân chủ và xây dựng tổ chức chính trị cơ sở vững mạnh.

- Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền xã sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo; phản ảnh và liên hệ với các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, quyền lợi của nhân dân.

2. Đối với doanh nghiệp:

- Hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ đời sống nhân dân như trường học, đường giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện sinh hoạt, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, trang bị nhà bưu điện – văn hóa xã, hệ thống thông tin…

- Đào tạo nghề, tuyển dụng thanh niên của xã làm việc cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo làm nhà ở.

3. Đối với các trường học:

- Giúp học sinh ôn tập, luyện thi vào các trường trung học, cao đẳng, đại học.

- Ưu tiên chỉ tiêu xét tuyển của trường (nếu có) cho học sinh của xã.

- Cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh là dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ xã, các thôn, đoàn thể.

- Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo làm nhà ở.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế, xã hội do trường chủ trì trên địa bàn xã.

- Giúp xã đánh giá kết quả triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững ở các thôn, đoàn thể.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm làm việc với UBND xã được phân công giúp đỡ để xây dựng kế hoạch chi tiết về đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi việc thực hiện của các đơn vị và định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học, Chủ tịch UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

(Quyết định này thay thế các quyết định trước đây của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp giúp xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010)./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ NGHÈO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NHẰM GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
(Kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT

Địa phương

Đơn vị giúp đỡ

I.

Huyện Đam Rông

1

Xã Romen

- Sở Kế hoạch Đầu tư;

- Công ty xăng dầu Lâm Đồng.

2

Xã Liêng Sronh

- Sở Nội vụ;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

3

Xã Đầm Ròn

- Sở Xây dựng;

- Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức;

- Viễn thông Lâm Đồng.

4

Xã Đạ Long

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cục Thuế Lâm Đồng;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng.

5

Xã Đạ Tông

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng

6

Xã Đạ Knàng

- Đài Phát Thanh Truyền Hình;

- Trường Chính trị tỉnh;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng.

7

Xã Phi Liêng

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng.

II.

Huyện Lạc Dương

8

Xã Đạ Sar

- Sở Y tế;

- Bưu điện Lâm Đồng;

- Công ty CP Du lịch Lâm Đồng – Dalattourist;

- Bảo Việt Lâm Đồng.

9

Xã Đạ Nhim

- Sở Tư pháp;

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước;

- Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim;

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng.

10

Xã Đạ Chais

- UBMTTQVN tỉnh;

- Học viện Lục quân Đà Lạt (Bộ Quốc phòng);

- Công ty Cổ phần điạ ốc Đà Lạt.

11

Xã Đưng K’nơh

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Công ty 7/5;

- Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng.

III.

Huyện Lâm Hà

12

Xã Liên Hà

- Sở Lao động TBXH;

- Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.

13

Xã Phi Tô

- Công an tỉnh;

- Đòan TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lâm Đồng.

IV.

Huyện Bảo Lâm

14

Xã Lộc Bắc

- Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn;

- Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc;

- Công ty Trà Cà phê Tâm Châu.

15

Xã Lộc Bảo

- Sở Khoa học Công nghệ;

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng.

16

Xã Lộc Lâm

- Ban Dân tộc;

- Công ty Cổ phần xây dựng I;

- Công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm.

V.

Huyện Đạ Huoai

17

Xã Phước Lộc

- Sở Tài Chính;

- Công ty Xổ số kiến thiết;

- Công ty Lâm nghiệp Đạ Huoai.

18

Xã Đoàn Kết

- Sở Tài nguyên Môi trường;

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng;

- Công ty Sửa chữa đường bộ 78.

VI.

Huyện Đạ Tẻh

19

Xã Mỹ Đức

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Trường Đại học Yersin.

20

Xã Quốc Oai

- Sở Công Thương;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

VII.

Huyện Cát Tiên

21

Xã Đồng Nai Thượng

- Sở Giao thông Vận tải;

- Điện lực Lâm Đồng.

22

Xã Mỹ Lâm

- Hội Nông dân tỉnh;

- Trường Đại học Đà Lạt;

- Báo Lâm Đồng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1059/QĐ-UBND 2009 phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1059/QĐ-UBND 2009 phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1059/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1059/QĐ-UBND 2009 phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1059/QĐ-UBND 2009 phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo Lâm Đồng

            • 07/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực