Quyết định 1059/QĐ-UBND

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 1059/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1625/TTr-SGDĐT ngày 09/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Có Phụ lục Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- V, C, CB;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 - 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học 2021- 2022

Các hội thi, kỳ thi và xét tốt nghiệp năm học 2021 - 2022; tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Mầm non

01/9/2021 (Riêng lớp 1, tựu trường ngày 23/8/2021)

05/9/2021

Từ ngày 06/9/2021 đến trước ngày 16/01/2022

(18 tuần thực học)

Từ ngày 17/01/2022 đến trước ngày 25/5/2022

(17 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2022

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo khoa học cấp tỉnh: Tháng 01/2022.

- Thi nghề phổ thông lớp 11 trước ngày 28/02/2022.

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trước ngày 15/3/2022.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 8, 9, 10, 11, 12 cấp tỉnh trước ngày 15/4/2022.

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia lớp 12 trước ngày 25/5/2022.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 22/5/2022.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2022.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục: tháng 11/2021.

- Tổ chức Hội khỏe Phù đổng tỉnh Lai Châu, lần thứ VIII: tháng 3/2022

- Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2022 - 2023 trước ngày 31/7/2022.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 trước ngày 10/6/2022.

Tiểu học

THCS

THPT

GDTX (BTTHPT)

01/9/2021

05/9/2021

Từ ngày 06/9/2021 đến trước ngày 02/01/2022 (16 tuần thực học)

Từ ngày 03/01/2022 đến trước ngày 22/5/2022 (16 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2022

* Ghi chú:

- Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí lịch nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc ... và bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình và kế hoạch thời gian năm học.

- Trong trường hợp đặc biệt UBND tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học trong năm học.

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên: 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/6/2022(1) (Đối với giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan cấp trên yêu cầu (Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố) trong thời gian nghỉ hè thì các cơ sở giáo dục bố trí nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm học đảm bảo hợp lý, đúng quy định).

- Các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác được thực hiện theo quy định hiện hành.

 (1) Theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2021
Ngày hiệu lực16/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(22/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1059/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1059/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1059/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành16/08/2021
        Ngày hiệu lực16/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (22/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1059/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1059/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Lai Châu

           • 16/08/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực