Quyết định 106/QĐ-UBND

Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 106/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 106/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
Căn cứ Thông tư số 26/2005/NĐ-CP">55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 6556/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp thành phố phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Vương Thu Hằng, Phó trưởng Ban giá – Sở Tài chính – Thành viên Thường trực của Hội đồng;

3. Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội quyết định thành viên cụ thể tham gia Hội đồng cho từng vụ việc, số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản tối thiểu là 03 (ba) người.

Điều 2. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội có trách nhiệm định giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ, Thông tư số 26/2005/NĐ-CP">55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính.

Hội đồng định giá tài sản và các Thành viên Hội đồng định giá tài sản có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 – Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan và có thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Công an Thành phố;
- PVPGiao, TH, NC;
- Lưu: VT, KT.

KT. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 106/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2010
Ngày hiệu lực 11/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 106/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 106/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 106/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành 11/01/2010
Ngày hiệu lực 11/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 106/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội

  • 11/01/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/01/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực