Quyết định 1061/QĐ-TTg

Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1061/QĐ-TTg 2014 triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng chống, thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững; kiện toàn tổ chức của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng, chống thiên tai trong phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

a) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư hướng dẫn thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng, chống thiên tai:

a) Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai theo Mục II, Phụ lục kèm theo.

b) Rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước, của địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khi xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý; rà soát, bổ sung nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai khi xây dựng, ban hành hoặc điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai: Thành lập hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai theo mục III, Phụ lục kèm theo.

4. Phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Tổ chức triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các báo, tạp chí, đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

6. Kinh phí triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai: Kinh phí triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai của Bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX, V.III, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

1

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

Thực hiện theo Quyết định số 1392/QĐ- TTg ngày 13/8/2013

2

Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành có liên quan

2014-2015

6

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành có liên quan

2014-2015

II

Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai

1

Rà soát Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành liên quan và địa phương

2014

2

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Quốc phòng, các Bộ ngành liên quan và địa phương

2015

3

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp bộ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các địa phương

2015

4

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp địa phương

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2015

5

Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

2014-2015

6

Đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai; lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

2015

III

Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai

1

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

2014

2

Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ

 

2014

3

Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương

Ủy ban nhân dân các cấp

 

2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1061/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1061/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1061/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1061/QĐ-TTg 2014 triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1061/QĐ-TTg 2014 triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1061/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1061/QĐ-TTg 2014 triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1061/QĐ-TTg 2014 triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai

           • 01/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực