Quyết định 1062/QĐ-BXD

Quyết định 1062/QĐ-BXD năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới đã được thay thế bởi Quyết định 835/QĐ-BXD thủ tục hành chính chuẩn hóa quy hoạch kiến trúc 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1062/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

a) Thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn thành phố và dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại các quận nội thành chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở ;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại các quận nội thành.

b) Thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của tỉnh;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại đô thị tỉnh lỵ chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại đô thị tỉnh lỵ.

2. Thủ tục hành chính cấp huyện:

Thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi địa giới hành chính do UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý” (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh)

(Chi tiết nội dung TTHC ban hành mới tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố mới ban hành và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi thông báo bằng văn bản việc cập nhật nêu trên về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KTQHXD, phòng KSTT.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh

2

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý

1.1. Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư (dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn thành phố và dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố; dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại các quận nội thành chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại các quận nội thành) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan quản lý quy hoạch của UBND thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại các quận nội thành khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại các quận nội thành, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 30 ngày; Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày)

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch của thành phố trực thuộc Trung ương.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (đính kèm theo thủ tục).

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (đính kèm theo thủ tục).

1.8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

 

Mẫu 1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ...........................

- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...........................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư:...........................................................................

- Quy mô, diện tích:............................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất............................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................

- Chức năng dự kiến: ................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:...................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:         /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ...........................................

- Địa chỉ:........................................................ ............................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ........

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:........................................................ .......................................

- Địa điểm xây dựng: ................................................................................

- Phạm vi ranh giới:………………………………………………..........

- Quy mô đất đai:……………………….. ha

- Quy mô dân số (nếu có): …………….. người

- Cơ cấu sử dụng đất:................................................%.

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

 

(Trang 2)

- Mật độ xây dựng toàn khu vực:…………………%

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình:..............................................m.

- Hệ số sử dụng đất: .................................................................................

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ..................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: ………………………….

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ……………………….........................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ...........................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ...............................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ...................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...........................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Phạm vi ranh giới:.................................................................................

- Quy mô, diện tích:............................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất:............................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................

- Chức năng công trình:..............................................................................

- Mật độ xây dựng:…………………%

- Chiều cao công trình: ..........................................................................m.

- Số tầng: ...................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ................................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 4

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:        /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ...........................................

- Địa chỉ:........................................................ ..........................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .......

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:........................................................ ......................................

- Địa điểm xây dựng: ..............................................................................

- Phạm vi ranh giới:………………………………………….................

- Diện tích lô đất:..................................................................................m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất:…………....................................…%

- Chiều cao công trình: ..........................................................................m.

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất:.............................................................

 

(Trang 2)

- Khoảng lùi công trình:……………………m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: ......................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường:.......................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch:………...........................................… ...

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý”

2.1. Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư (dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của tỉnh; dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại đô thị tỉnh lỵ chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại đô thị tỉnh lỵ) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan quản lý quy hoạch của UBND tỉnh.

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại đô thị tỉnh lỵ chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong đô thị tỉnh lỵ đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 30 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày).

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch của tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (đính kèm theo thủ tục)

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (đính kèm theo thủ tục)

2.8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

 

Mẫu 1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ...........................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ..............................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ..................................................

- Phường (xã) .........................................Quận (huyện) ............................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư:...........................................................................

- Quy mô, diện tích:................................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất.............................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................

- Chức năng dự kiến: .................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:....................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:         /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ...........................................

- Địa chỉ:........................................................ ............................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ......

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:........................................................ .....................................

- Địa điểm xây dựng: ................................................................................

- Phạm vi ranh giới:………………………………………………..........

- Quy mô đất đai:……………………….. ha

- Quy mô dân số (nếu có): …………….. người

- Cơ cấu sử dụng đất:................................................%.

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

 

(Trang 2)

- Mật độ xây dựng toàn khu vực:…………………%

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình:.................................................m.

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: …………………………

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ………………………..........................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: .........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ...........................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ...............................

- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ....................................................

- Phường (xã) ...............................Quận (huyện) .......................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Phạm vi ranh giới:..................................................................................

- Quy mô, diện tích:............................................................................... (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất:............................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................

- Chức năng công trình:..............................................................................

- Mật độ xây dựng:…………………%

- Chiều cao công trình: .........................................................................m.

- Số tầng: ...................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: .................................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 4

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:           /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ........................................

- Địa chỉ:........................................................ ..........................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .......

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:........................................................ .......................................

- Địa điểm xây dựng: ................................................................................

- Phạm vi ranh giới:…………………………........................…….

- Diện tích lô đất:...................................................................................m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất:…………...............................………%

- Chiều cao công trình: ..........................................................................m.

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất:.............................................................

 

(Trang 2)

- Khoảng lùi công trình:……………………m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: .......................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường:.......................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch:………..................................................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện

1. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý”

1.1. Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan quản lý quy hoạch của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện.

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 30 ngày; Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày)

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (đính kèm theo thủ tục).

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (đính kèm theo thủ tục).

1.8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

 

Mẫu 1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ..........................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ...............................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...............................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ............................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư:...........................................................................

- Quy mô, diện tích:................................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất..............................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................

- Chức năng dự kiến: .................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:....................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:......................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:         /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ............................................

- Địa chỉ:............................................. .......................................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .......

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:................................................. ...............................................

- Địa điểm xây dựng: .................................................................................

- Phạm vi ranh giới:………………………………………………............

- Quy mô đất đai:……………………….. ha

- Quy mô dân số (nếu có): …………….. người

- Cơ cấu sử dụng đất:................................................%.

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

 

(Trang 2)

- Mật độ xây dựng toàn khu vực:…………………%

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình:.................................................m.

- Hệ số sử dụng đất: ....................................................................................

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ..................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: ……………….…………

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ………………………..........................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ...........................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ...............................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ...................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...........................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................

- Phạm vi ranh giới:.................................................................................

- Quy mô, diện tích:............................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất:............................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................

- Chức năng công trình:..............................................................................

- Mật độ xây dựng:…………………%

- Chiều cao công trình: ..........................................................................m.

- Số tầng: ...................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ................................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .....................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 4

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Đính kèm theo thủ tục)

(Trang 1)

(Màu xanh - khổ A4)

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc TW hoặc UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:         /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư:.................................... ...........................................

- Địa chỉ:........................................................ ..........................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .......

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án:........................................................ ......................................

- Địa điểm xây dựng: ..............................................................................

- Phạm vi ranh giới:………………………………………….................

- Diện tích lô đất:..................................................................................m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất:…………....................................…%

- Chiều cao công trình: ..........................................................................m.

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất:.............................................................

 

(Trang 2)

- Khoảng lùi công trình:……………………m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: ......................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường:.......................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch:………...........................................… ...

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1062/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1062/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1062/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1062/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành19/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1062/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới