Quyết định 1062/QĐ-UBND

Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1062/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bổ sung thuộc sở khoa học công nghệ Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 471/TTr- SKHCN ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (Có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1

Đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với các tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thẩm định cơ sở khoa học (đối với Chương trình phát triển của địa phương)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư (thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền của địa phương hoặc dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của địa phương mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"

Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"

Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"

Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

8

Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"

Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

9

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"

Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam)

1.1. Trình tự thực hiện

- Cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giám định công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ đủ điều kiện hoạt động giám định viên công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động giám định viên công nghệ cho cá nhân đó;

+ Trường hợp cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ đủ điều kiện hoạt động giám định viên công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho cá nhân đó biết và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện

Cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giám định công nghệ trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

 + Đơn đăng ký hoạt động giám định công nghệ;

 + Lý lịch khoa học của Giám định viên công nghệ;

 + Nơi làm việc của Giám định viên công nghệ;

 + Bản sao các văn bằng chứng chỉ (có công chứng) và các giấy tờ khác có liên quan của Giám định viên công nghệ (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.

1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động giám định công nghệ

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Giám định viên công nghệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực công nghệ cần giám định;

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ cần giám định từ 05 năm trở lên và đã qua khóa đào tạo về nghiệp vụ giám định;

- Có năng lực và hành vi dân sự đầy đủ;

- Không trong thời hạn chấp hành kỷ luật liên quan đến lĩnh vực giám định hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.

2. Đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với các tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài)

2.1. Trình tự thực hiện

- Tổ chức thực hiện dịch vụ giám định công nghệ nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giám định công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, xem xét hồ sơ sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp tổ chức thực hiện dịch vụ giám định công nghệ đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động giám định viên công nghệ cho tổ chức đó;

+ Trường hợp tổ chức thực hiện dịch vụ giám định công nghệ đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho tổ chức đó biết và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức thực hiện dịch vụ giám định công nghệ gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giám định công nghệ trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động giám định công nghệ;

+ Quyết định thành lập tổ chức, giấy phép kinh doanh;

+ Giải trình về năng lực giám định công nghệ của tổ chức;

+ Lý lịch khoa học của Giám định viên công nghệ, là người đứng đầu tổ chức;

+ Danh sách giám định viên công nghệ của tổ chức;

+ Danh mục các trang thiết bị chính, cơ sở vật chất của tổ chức;

+ Trụ sở chính của tổ chức.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động giám định công nghệ

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức giám định công nghệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định, được thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật;

- Có đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định;

- Có ít nhất 02 Giám định viên công nghệ đáp ứng đủ các điều kiện quy định;

- Có trụ sở và phương tiện kỹ thuật để kiểm nghiệm được các chỉ tiêu quan trọng chủ yếu theo yêu cầu;

- Có quy trình nghiệp vụ kỹ thuật giám định phù hợp với công nghệ cần giám định theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.

3. Thẩm định cơ sở khoa học (đối với Chương trình phát triển của địa phương)

3.1. Trình tự thực hiện

- Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình phát triển gửi 01 hồ sơ thẩm định cơ sở khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thẩm định đến Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình phát triển.

- Trong trường hợp chương trình phát triển có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và có phạm vi ảnh hưởng rộng, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia hoặc của tổ chức tư vấn độc lập hoặc lập hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xem xét:

+ Đối với trường hợp lấy ý kiến của chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập: Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đến chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập để lấy ý kiến.

+ Đối với trường hợp lấy ý kiến hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ thời gian thẩm định không quá 30 ngày làm việc và phải thông báo trước cho cơ quan chủ trì thẩm định chương trình phát triển. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

3.2. Cách thức thực hiện

Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình phát triển gửi hồ sơ thẩm định cơ sở khoa học trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình phát triển.

+ Tài liệu thuộc hồ sơ trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chương trình phát triển theo quy định của pháp luật về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình phát triển.

+ Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có).

+ Danh mục các dự án đầu tư thuộc chương trình phát triển (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định.

- Trong trường hợp lấy ý kiến Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ: thời gian giải quyết không quá 30 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Điện Biên quyết định thành lập;

- Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh Điện Biên thành lập;

- Tổ chức khoa học công nghệ do doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên thành lập.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định cơ sở khoa học

3.8. Lệ phí: Không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

4. Thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư

4.1. Trình tự thực hiện

- Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư gửi hồ sơ thẩm định công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư) hoặc 10 ngày làm việc (đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư), Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản thẩm định đến Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

- Trong trường hợp dự án đầu tư có nội dung công nghệ phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và có phạm vi ảnh hưởng rộng, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia hoặc của tổ chức tư vấn độc lập hoặc lập hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xem xét:

+ Đối với trường hợp lấy ý kiến của chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập: Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đến chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập để lấy ý kiến.

+ Đối với trường hợp lấy ý kiến hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

4.2. Cách thức thực hiện

Cơ quan chủ trì thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư gửi hồ sơ thẩm định công nghệ trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư

+ Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trong hồ sơ dự án đầu tư, tại nội dung về khoa học và công nghệ cần nêu rõ: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đặc tính, tính năng kỹ thuật, công suất, mới hay đã qua sử dụng).

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án đầu tư (nếu có).

+ Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có).

+ Đánh giá tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

+ Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường.

+ Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có nội dung góp vốn bằng công nghệ).

+ Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định (đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư).

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Điện Biên quyết định thành lập;

- Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh Điện Biên thành lập;

- Tổ chức khoa học công nghệ do doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên thành lập.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định cơ sở khoa học

4.8. Lệ phí: Không

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

II. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

5.1. Trình tự thực hiện

- Tổ chức cá nhân gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

5.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (mẫu 01 - HSGCN);

+ Quyết định cho phép thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; hoặc các giấy tờ có liên quan chứng minh cơ sở đang thực hiện việc sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm gạo Điện Biên trong vùng địa danh (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Bản cam kết sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 (mẫu 05 - HSGCN);

+ Trường hợp chủ thể nộp hồ sơ là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm: Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”; Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” có chữ ký của từng thành viên.

+ Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất gạo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

5.8. Phí, lệ phí: không

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (Mẫu kèm theo);

- Bản cam kết sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 (Mẫu kèm theo)

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Thành lập hợp pháp (nếu là tổ chức);

- Có hoạt động sản xuất (bao gồm một hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất), kinh doanh gạo trong khu vực địa lý được đăng bạ theo Giấy Chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”;

- Sản phẩm gạo phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đặc thù được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện mang Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” và tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, xử lý, chế biến, đóng gói, bảo quản, quản lý chất lượng sản phẩm gạo Điện Biên.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của tỉnh Điện Biên.

 

Mẫu - HSGCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “ĐIỆN BIÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

k ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

1 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

1 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyền

1 là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................

3. Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

l PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG YÊU CẦU SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

1. Quy mô sản xuất gạo Bắc thơm số 7 và IR64

a. Diện tích sản xuất đăng ký:............ha;

b. Năng suất bình quân (ha/năm)..........;

c. Địa điểm ruộng sản xuất:....................

d. Diện tích khu sơ chế (nếu có):.... m2; loại nhà:............................;

e. Địa điểm khu sơ chế:…………………………………………;

f. Diện tích kho bảo quản (nếu có):…………m2,

g. Tình trạng kỹ thuật:..................................;

h. Địa điểm kho bảo quản (nếu có):…………… ………… ……...;

i. Địa điểm bao gói sản phẩm:…………………… …………......;

j. Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường:............................................

2. Đặc điểm sản xuất, thương mại sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64

a. Hoạt động đóng bao bì của chủ đơn:

£ Có đóng bao bì; £ Không đóng bao bì

b. Sản lượng đóng bao bì/năm của chủ đơn:............. kg.

c. Số năm sản xuất gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của chủ đơn:............... năm.

3. Quy mô đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý

a. Số bao bì đăng ký sản xuất chỉ dẫn địa lý Điện Biên:.......... bao bì.

b. Sản lượng đăng ký dự kiến sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên/năm:......... kg.

m CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

Tài liệu tối thiểu:

— Đơn đề nghị, gồm.... trang x 02 bản

— Bản cam kết tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý

— Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập...

— Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

— Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

— Mẫu nhãn, bao bì (nếu có)

— Giấy ủy quyền nộp đơn (nếu có)

— Tài liệu bổ trợ khác (ghi rõ):

KIỂM TRA DANH MỤC

 

—

—


—


—


—


—

—

—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

n                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Khai tại........ ngày... tháng... năm 20.....

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

Mẫu 05 - HSGCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN CAM KẾT

SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐIỆN BIÊN DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên

Họ và tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………..

Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

 Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………….

Sau khi đọc kỹ về các quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tôi/chúng tôi cam kết như sau:

1) Đã hiểu rõ về các quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64.

2) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan được ủy quyền ban hành và các quy định khác của nhà nước có liên quan.

3) Thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo mang chỉ dẫn địa lý Điện Biên nhằm giữ gìn uy tín, phát triển danh tiếng của sản phẩm đối với khách hàng.

4) Sử dụng chỉ dẫn địa lý thường xuyên theo đúng quy định.

5) Không có những hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của chỉ dẫn địa lý Điện Biên dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64.

6) Góp phần cùng các tổ chức, cá nhân khác nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá phát triển chỉ dẫn địa lý Điện Biên trên thị trường.

 

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NỘP ĐƠN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

6. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

6.1. Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung đạt điều kiện để được sửa đổi, bổ sung, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân (sửa đổi, bổ sung);

+ Trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung không đạt điều kiện để được sửa đổi, bổ sung, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

6.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung (Mẫu 02 - HSGCN);

+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;

+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

6.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (Sửa đổi, bổ sung)

6.8. Phí, lệ phí: không

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung (Mẫu kèm theo);

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của tỉnh Điện Biên.

 

Mẫu - HSGCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐIỆN BIÊN DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

j                                                           CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

 

k                                                            ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

1 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

1 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyền

1 là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................

3. Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

 

l                                                 GIẤY CHỨNG NHẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

1. Số Giấy chứng nhận:.......................................................................................................

2. Ngày cấp:..........................................................................................................................

3. Có thời hạn đến ngày:....................................................................................................

 

m                                                NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

 

n           CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

Tài liệu tối thiểu:

— Đơn đề nghị, gồm.... trang x 02 bản

— Bản gốc giấy phép cần sửa đổi

— Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax

— Giấy ủy quyền nộp đơn (nếu có)

— Tài liệu bổ trợ khác (ghi rõ):

 

KIỂM TRA DANH MỤC

 

—

—

——

—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

o                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại         ngày... tháng... năm 20.....

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

7. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

7.1. Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý gửi 02 bộ hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp các thông tin cần sửa đổi, bổ sung cấp đổi, cấp lại đạt điều kiện để được cấp đổi, cấp lại; Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân (cấp đổi, cấp lại);

+ Trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung không đạt điều kiện để được cấp đổi, cấp lại; Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó biết và nêu rõ lý do.

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại (Mẫu 03-HSGCN)

+ Bản gốc Giấy chứng nhận và quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” đã được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

7.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (cấp đổi, cấp lại)

7.8. Phí, lệ phí: không

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại (Mẫu kèm theo);

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý trước đó và Giấy chứng nhận này còn hiệu lực nhưng Giấy chứng nhận bị rách, hỏng, mất hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận không còn đúng với thực tế của tổ chức, cá nhân.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của tỉnh Điện Biên.

 

Mẫu -HSGCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐIỆN BIÊN DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

j                                                                CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

k                                                       ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

1 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

1 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyền

1 là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................

3. Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

l                                                 GIẤY CHỨNG NHẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

1. Số Giấy chứng nhận:.......................................................................................................

2. Ngày cấp:..........................................................................................................................

3. Có thời hạn đến ngày:....................................................................................................

m                                            NỘI DUNG YÊU CẦU CẤP ĐỔI, CẤP LẠI

a) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận do rách, nát, mất: —

b) Lý do khác................ —

 

n           CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO                  

Tài liệu tối thiểu:

— Đơn đề nghị, gồm.... trang x 02 bản                

— Bản tường trình mất giấy chứng nhận;             

— Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát

— Tài liệu bổ trợ (nêu rõ):

KIỂM TRA DANH MỤC

 

—

—

—


—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

o                                                     CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Khai tại...... ngày... tháng... năm 20.....

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

8. Thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

8.1. Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý gửi 02 bộ hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân (gia hạn);

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó biết và nêu rõ lý do.

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn (Mẫu 04-HSGCN);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” đã cấp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

8.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (gia hạn)

8.9. Phí, lệ phí: không

8.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị gia hạn (Mẫu kèm theo)

8.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý và Giấy chứng nhận này chỉ còn hiệu lực trong vòng 3 tháng.

8.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của tỉnh Điện Biên.

 

Mẫu -HSGCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐIỆN BIÊN DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xem xét gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Điện Biên cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

j                                                                CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

 

k                                                          ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

1 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

1 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyền

1 là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:.........................................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................

3. Điện thoại:................................ Fax:................................... Email:.......................................

l         PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG YÊU CẦU GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Số Giấy chứng nhận:.......................................................................................................

2. Thời gian hết hạn của Giấy chứng nhận cũ:....................................................................

m           CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

Tài liệu tối thiểu:

— Đơn đề nghị, gồm.... trang x 02 bản

— Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” đã hết hiệu lực.

— Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh

— Tài liệu bổ trợ:

KIỂM TRA DANH MỤC

 

—

——

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

n                                                          CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại........ ngày... tháng... năm 20.....

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

9. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

9.1. Trình tự thực hiện

- Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sau khi nhận được văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn tự nguyện chấm dứt việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý:

Trường hợp phải thu hồi, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thu hồi bằng văn bản.

9.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thu hồi của các cơ quan có thẩm quyền hoặc Đơn tự nguyện chấm dứt việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

9.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đối với các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”

9.8. Phí, lệ phí: không

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 của tỉnh Điện Biên.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1062/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1062/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1062/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1062/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bổ sung thuộc sở khoa học công nghệ Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1062/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bổ sung thuộc sở khoa học công nghệ Điện Biên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1062/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành18/08/2016
       Ngày hiệu lực18/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1062/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bổ sung thuộc sở khoa học công nghệ Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1062/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bổ sung thuộc sở khoa học công nghệ Điện Biên 2016