Quyết định 1063/QĐ-BTTTT

Quyết định 1063/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm đã được thay thế bởi Quyết định 1361/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm và được áp dụng kể từ ngày 23/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

SIEMIC, INC. - US0160

Địa chỉ: 775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận Phòng đo kiểm đã được Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/9/2014 và thay thế các Quyết định số 1966/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2012 và Quyết định số 855/QĐ-BTTTT ngày 23/06/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
-
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm:

Địa chỉ:

Người liên lạc:

Điện thoại:

Email:

SIEMIC, INC. - US0160

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035 USA

Mr. Leslie Bai

+1(408)526-1188

leslie.bai@siemic.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây.

QCVN 19:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

QCVN 20:2010/BTTTT
QCVN 21:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT
TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 10:2010/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 19:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT
TCVN 7317:2003

1.4

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT

1.5

Thiết bị PABX

QCVN 19:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT

1.6

Thiết bị đầu cuối xDSL

QCVN 22:2010/BTTTT

2

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất

QCVN 14:2010/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 37:2010/BTTTT
QCVN 41:2011/BTTTT
QCVN 42:2011/BTTTT
QCVN 43:2011/BTTTT
QCVN 44:2011/BTTTT
QCVN 45:2011/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
QCVN 66:2013/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

QCVN 17:2010/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 31:2011/BTTTT

2.3

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 29:2011/BTTTT
QCVN 30:2011/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 18:2010/BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)

QCVN 18:2010/BTTTT

2.7

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2010/BTTTT

2.8

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

QCVN 56:2011/BTTTT

2.9

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2010/BTTTT

2.10

Thiết bị Rada hàng hải, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2010/BTTTT

2.11

Thiết bị vô tuyến dẫn đường

QCVN 18:2010/BTTTT

2.12

Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện

QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT

2.13

Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện

QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1063/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành29/07/2014
       Ngày hiệu lực29/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm