Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT

Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063 /QĐ-BVTV-QLT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thông tư 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/04/2011;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Phân tích môi trường thuộc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường – Viện Môi trường nông nghiệp là Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản.

Mã số: LAS-NN 60

Điều 2. Phòng thử nghiệm Phân tích môi trường thuộc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường – Viện Môi trường nông nghiệp được tham gia phân tích các chỉ tiêu lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật tại Danh mục các phép thử đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường – Viện Môi trường nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ (để p/h)
- Lưu: VT, QLT

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Hồng

 

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-BVTV-QLT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)

TT

Tên phép thử

Đối tượng phép thử

Giới hạn phát hiện (LOD)

Phương pháp thử

1

Xác định dư lượng hoạt chất chlorpyrifos ethyl

Rau

0,01 mg/kg

HD.101.01

2

Xác định dư lượng hoạt chất hexaconazole

Rau

0,01 mg/kg

HD.101.02

3

Xác định dư lượng hoạt chất imidacloprid

Rau

0,01 mg/kg

HD.101.03

4

Xác định dư lượng hoạt chất permethrin

Rau

0,01 mg/kg

HD.101.04

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BVTV-QLT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-BVTV-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BVTV-QLT

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1063/QĐ-BVTV-QLT
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýNguyễn Xuân Hồng
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2016
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-BVTV-QLT chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2013

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực