Quyết định 1063/QĐ-TLĐ

Quyết định 1063/QĐ-TLĐ năm 2018 về sắp xếp lại cụm, khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-TLĐ 2018 sắp xếp lại cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ Thông báo s 15/HĐTĐKT-VI của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc phân chia lại Cụm, Khối thi đua từ năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Xét đề nghị của Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn (có danh sách Cụm, Khối thi đua đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng, các ban, đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; (b/c)
- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Các LĐLĐ t
nh, TP; CĐNTW và tương đương; các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

 

DANH SÁCH

CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN
(Đính kèm Quyết định số 1063/QĐ-TLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Tổng Liên Đoàn)

TT

Tên Cụm, Khối

Số Cờ thi đua của TLĐ được xét tặng hàng năm

I

Cụm thi đua 05 LĐLĐ TP trực thuộc Trung ương

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ TP. Hà Ni

 

2

LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

 

3

LĐLĐ TP. Hải Phòng

 

4

LĐLĐ TP. Đà Nng

 

5

LĐLĐ TP. Cần Thơ

 

II

Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bng Sông Hng

01 Cờ dẫn đầu

03 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Hải Dương

 

2

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

 

3

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

 

4

LĐLĐ tỉnh Bc Ninh

 

5

LĐLĐ tỉnh Nam Định

 

6

LĐLĐ tỉnh Hà Nam

 

7

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

 

8

LĐLĐ tỉnh Thái Bình

 

9

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

 

III

Cụm thi đua 07 LĐLĐ tỉnh Biên gii phía Bắc

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Sơn La

 

2

LĐLĐ tỉnh Điện Biên

 

3

LĐLĐ tỉnh Lai Châu

 

4

LĐLĐ tỉnh Hà Giang

 

5

LĐLĐ tỉnh Lào Cai

 

6

LĐLĐ tỉnh Lng Sơn

 

7

LĐLĐ tỉnh Cao Bng

 

IV

Cm thi đua 07 LĐLĐ tỉnh Trung du và miền núi phía Bc

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

 

2

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

 

3

LĐLĐ tỉnh Yên Bái

 

4

LĐLĐ tnh Bắc Cạn

 

5

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

 

6

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

 

7

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

 

V

Cụm thi đua 06 LĐLĐ tỉnh khu vực Bc Trung bộ

1 Cờ dẫn đu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

 

2

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

 

3

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

 

4

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

 

5

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

 

6

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VII

Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

01 Cờ dẫn đầu

04 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

 

2

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

 

3

LĐLĐ tỉnh Bình Định

 

4

LĐLĐ tỉnh Phú Yên

 

5

LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà

 

6

LĐLĐ tỉnh Kon Tum

 

7

LĐLĐ tỉnh Gia Lai

 

8

LĐLĐ tỉnh Đc Lắc

 

9

LĐLĐ tỉnh Đc Nông

 

10

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

 

VII

Cụm 07 LĐLĐ tỉnh khu vực Đông Nam bộ

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

 

2

LĐLĐ tỉnh Bình Dương

 

3

LĐLĐ tỉnh Bình Phước

 

4

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

 

5

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận

 

7

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

 

VIII

Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

01 Cờ dẫn đầu

05 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

 

2

LĐLĐ tỉnh Bến Tre

 

3

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

 

4

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long

 

5

LĐLĐ tỉnh Long An

 

6

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

 

7

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 

8

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

 

9

LĐLĐ tỉnh Cà Mau

 

10

LĐLĐ tỉnh An Giang

 

11

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

 

12

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

 

IX

Khối thi đua 09 Công đoàn TCTy trực thuộc TLĐ

01 Cờ dẫn đầu 03 Cờ xuất sắc

1

Công đoàn TCTy Hàng hải Việt Nam

 

2

Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam

 

3

Công đoàn TCTy Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

 

4

Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

5

Công đoàn Đin Lc Việt Nam

 

6

Công đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

 

7

Công đoàn Đường sắt Việt Nam

 

8

Công đoàn Cao su Việt Nam

 

9

Công đoàn Dt may Việt Nam

 

X

Khối thi đua 11 CĐN Trung ương và tương đương

01 Cờ dẫn đầu

04 Cờ xuất sắc

1

Công đoàn Xây dng Việt Nam

 

2

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

 

3

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

 

4

Công đoàn Công thương Việt Nam

 

5

Công đoàn Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Việt Nam

 

6

Công đoàn Thông tin và Truyền thông

 

7

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

8

Công đoàn Y Tế Việt Nam

 

9

Công đoàn Viên chức Việt Nam

 

10

Công đoàn Công an nhân dân

 

11

Ban Công đoàn Quốc phòng

 

XI

Khối thi đua 12 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐ

01 Cờ dẫn đầu

05 Cờ xuất sắc

1

Trường Đi hc Công đoàn

 

2

Trường Đi hc Tôn Đức Thng

 

3

Báo Lao đng

 

4

Vin Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

 

5

Nhà xuất bản Lao động

 

6

Tạp chí Lao đng và Công đoàn

 

7

Nhà khách TLĐ

 

8

Văn phòng B-Nhà khách TLĐ

 

9

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn

 

10

Vin Công nhân và Công đoàn

 

11

Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn

 

12

Công ty In Công đoàn

 

XII

Khối thi đua các Ban TLĐ

01 Cờ dẫn đầu

03 Cờ xuất sắc

1

Ban CSKTXH&TĐKT

 

2

Ban Tổ chức

 

3

Ban Tài chính

 

4

Ban Tuyên giáo

 

5

Ban Quan hệ lao động

 

6

Ban Nữ công

 

7

Ban Đối ngoại

 

8

Văn phòng

 

9

y ban Kiểm tra

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực12/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-TLĐ 2018 sắp xếp lại cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1063/QĐ-TLĐ 2018 sắp xếp lại cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1063/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýBùi Văn Cường
        Ngày ban hành12/06/2018
        Ngày hiệu lực12/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-TLĐ 2018 sắp xếp lại cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-TLĐ 2018 sắp xếp lại cụm khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

            • 12/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực