Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018-2025” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 2025


BỘI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Vụ Giáo dục mầm non chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (p/h);
- Các đ
ơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT;
- UBND các tỉnh/TP;
- Sở GDĐT các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN (15 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1065/QĐ-GDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I. Giai đoạn: 2018-2020

1

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án; Đy mạnh tuyên truyền về giáo dục mầm non

Vụ GDMN

- Văn phòng Bộ;

- Đài truyền hình Trung ương, địa phương;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Các báo/tạp chí/website;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

2018-2020

- Kế hoạch truyền thông;

- Chuyên trang, chuyên mục về GDMN;

- Các bài viết/phóng sự chuyên đề (Báo hình, báo giấy, báo điện tử).

2

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

2.1

Xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Cục HTQT

- Vụ KHTC, TCCB, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục CSVC;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Thông tư được ban hành

2.2

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&DT, Phòng GD&ĐT

Vụ TCCB

- Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL, Cục CSVC;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Thông tư được ban hành

2.3

Xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao

Vụ TCCB

- Vụ KHTC, Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục CSVC;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Nghị định được ban hành

2.4

Xây dựng Nghị định quy định về quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Vụ GDTrH

- Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục QLCL;

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Nghị đnh được ban hành

2.5

Xây dng Nghị định quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, GDMN, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục CSVC;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung đông dân cư;

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Nghị định được ban hành

2.6

Rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP theo Luật Giáo dục sửa đổi về chính sách học phí đối với cơ sở GDMN

Vụ KHTC

- Vụ KHTC, TCCB, GDMN, Vụ Pháp chế, Cục CSVC;

- Các đơn vị có liên quan

2020

Báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

2.7

Xây dựng Thông tư ban hành Điều lệ trường Mầm non

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, TCCB, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục CSVC;

- Viện KHGDVN, Trường ĐHSP;

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Thông tư được ban hành

2.8

Xây dựng thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và dân lập

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, TCCB, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL; Cục CSVC;

- Viện KHGDVN, Trường ĐHSP;

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Thông tư được ban hành

2.9

Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất trường, lớp, nhóm lớp độc lập của cấp học mầm non

Các cơ sở nghiên cứu, các trường sư phạm

- Viện Khoa học Giáo dục VN;

- Vụ KHTC, GDMN; Cục CSVC.

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Đề tài nghiên cứu khoa học

2.10

Nghiên cứu về chế độ làm việc, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của cấp học mầm non

Trường ĐH KTQD

- Viện Khoa học Giáo dục VN

- Vụ KHTC, GDMN, Cục CSVC; Cục NG&CBQL.

- Các đơn vị có liên quan.

2020

Đề tài nghiên cứu khoa học

2.11

Hướng dẫn triển khai mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với giáo dục mầm non (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP)

Vụ KHTC

- Vụ GDMN;

- Cục CSVC;

- Các đơn vị, địa phương có liên quan

2020-2021

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

3

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư CSVC cho giáo dục mầm non

 

 

 

3.1

Hướng dẫn thực hiện dồn dịch các điểm trường mầm non, trong đó có lưu ý các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ

Cục CSVC

- Vụ KHTC, GDMN, TCCB, Cục NG&CBQL,

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

3.2

Hướng dẫn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh, nước sạch trong các cơ sở GD

2019

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

3.3

Thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2016-2025

2019-2025

Kết quả thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDMN, phổ thông giai đoạn 2016-2025

3.4

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Thông tư quy định về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

2020

Thông tư được ban hành

4

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2018-2025

Cục NG&CBQL

- Vụ TCCB, KHTC, GDMN;

- Viện KHGDVN, các trường ĐHSP;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Kết quả thực hiện Đề án Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 33/QĐ-TTg

5

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 

 

 

5.1

Hướng dẫn GVMN chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1

Vụ GDMN

- Trường CĐSP, ĐHSP, ĐHQG Hà Nội và TP.HCM;

- Sở GD&ĐT các tnh/TP.

2019-2020

- Tài liệu hướng dẫn;

- CBQL, GV được tập huấn;

5.2

Hỗ trợ các cơ sở GDMN nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

2019-2020

- Tài liệu hướng dẫn;

- GV được tập huấn;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề.

6

Xây dựng kế hoạch tổng thể và định hướng đi mới Chương trình GDMN sau năm 2020

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Trường CĐSP, ĐHSP, ĐHQG Hà Nội và TP.HCM;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

- Kế hoạch tổng thể xây dựng Chương trình GDMN mới.

- Báo cáo về định hướng đổi mới Chương trình GDMN.

7

Hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ mầm non thông qua chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp kết hợp với giáo dục phát triển vận động

 

 

 

7.1

Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non trong việc giáo dục phát triển vận động lồng ghép chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non

Vụ GDMN

- Bộ Y tế;

- Viện KHGDVN, các trường CĐSP, ĐHSP;

2020

Tài liệu hướng dẫn được ban hành.

7.2

Hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở khu vực khó khăn

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

2020

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi giảm ở các vùng được can thiệp theo từng năm học.

8

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non ngưi dân tộc thiu số

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN, các trường CĐSP, ĐHSP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;

- Phòng GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Cơ sở GDMN.

2019-2020

Tài liệu hướng dẫn được ban hành.

9

Đẩy mạnh hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong các cơ sở GDMN

 

 

 

9.1

Hoàn thiện việc thích ứng và triển khai thí điểm bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam trong các cơ sở giáo dục mầm non

Vụ GDMN

- Viện KHGD Việt Nam;

- Các sở GDĐT và một số cơ sở GDMN tham gia thí điểm.

2019-2020

- Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam.

- Báo cáo triển khai thí điểm bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam.

9.2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong các cơ sở GDMN

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2020

Tài liệu được phê duyệt và tập huấn triển khai trong các cơ sở GDMN.

9.3

Xây dựng tài liệu hướng dẫn hỗ trợ cha mẹ và giáo viên về phát hiện sớm, can thiệp sớm

Trường Đại học sư phạm Hà Nội; trường CĐSPTƯ.

2020

Tài liệu được phê duyệt và tập huấn cốt cán.

9.4

Thí điểm mô hình phòng giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN

Viện KHGD, các trường ĐHSP; CĐSP TƯ và một số cơ sở GDMN

2020

Mô hình thí điểm

10

Triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh (LQTA)

 

 

 

10.1

Xây dựng thông tư ban hành Chương trình cho trẻ LQTA

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, Pháp chế, TCCB, Cục NG&CBQL;

- Đề án NNQG 2020;

- Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan

2019

Thông tư được ban hành

10.2

Hướng dẫn thực hiện chương trình cho trẻ mẫu giáo LQTA

- Đề án NNQG 2020;

- Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan

2019-2020

Tài liệu, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình

11

Triển khai mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

 

 

 

11.1

Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Đơn vị, cá nhân có liên quan.

2019-2020

- Tài liệu hướng dẫn cha mẹ trẻ, GV, CBQL.

- GV, cha mẹ trẻ được tập huấn.

11.2

Triển khai mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

- Các tổ chức quốc tế;

- Các tỉnh/TP.

2020

Các mô hình được triển khai

12

Đy mạnh hợp tác quốc tế trong phát trin giáo dục mầm non

 

 

 

12.1

Đánh giá công tác hp tác quốc tế trong giáo dục mầm non

Vụ GDMN

- Cục HTQT;

- Viện KHGDVN, một số trường ĐHSP;

- Các tổ chức quốc tế; các nước trong khu vực và trên thế giới.

2019

Báo cáo đánh giá công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục mầm non

12.2

Chỉ đạo hướng dẫn nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục mầm non

2019-2020

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

12.3

Triển khai nhân rộng quản lý mô hình/phương pháp giáo dục tiên tiến của một snước ở những nơi có điều kiện

2020

- Tài liệu, văn bản hướng dẫn chỉ đạo;

- CBQL, GV được tập huấn.

13

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đ án hằng năm

Vụ GDMN

- Các vụ/cục có liên quan;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT tỉnh/TP.

Tháng 12 hằng năm

- Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đề án từng năm;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14

Sơ kết Đề án

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, TCCB, Cục CSVC, Cục NG&CBQL;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT tỉnh/TP.

2020

Hội nghị sơ kết

II. Giai đoạn: 2021-2025

1

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án; Đy mạnh tuyên truyền về giáo dục mầm non

VGDMN

- Văn phòng Bộ;

- Đài truyền hình Trung ương, địa phương;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;

- Các báo/tạp chí/website;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

2021-2025

Kế hoạch truyền thông; chuyên trang, chuyên mục về GDMN; Các bài viết/phóng sự chuyên đề (Báo hình, báo giấy, báo điện tử)

2

Rà soát đề xuất chính sách xã hội hóa trong giáo dục mầm non

Vụ KHTC

- Các vụ/cục có liên quan;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan

2021

Văn bản đề xuất gửi Bộ Tài Chính

3

Thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2016-2025

Cục CSVC

- Vụ GDMN; Vụ KHTC;

- Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan

2021-2025

Kết quả thực hiện Đề án.

4

Xây dựng Thông tư quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Cục NG&CBQL

- Vụ KHTC, GDMN, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

2021

Thông tư được ban hành.

5

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2018-2025

Cục NG&CBQL

- Vụ TCCB, KHTC, GDMN;

- Viện KHGDVN, các trường ĐHSP;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Các đơn vị có liên quan.

2021-2025

Kết quả thực hiện Đề án Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG&CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 33/QĐ-TTg

6

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 

 

 

6.1

Hướng dẫn GVMN chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1

Vụ GDMN

- Trường CĐSP, ĐHSP, ĐHQG Hà Nội và TP.HCM;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

2021-2024

- GV được tập huấn;

- Văn bản chỉ đạo.

6.2

Thực hiện các chuyên đề nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN

2021-2025

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề;

- Tài liệu văn bản hướng dẫn chỉ đạo;

- GV được tập huấn;

- Báo cáo tổng kết.

6.3

Hỗ trợ chuyên môn cho các nhóm lớp độc lập tư thục

- Cục NG&CBQL;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;

- Các tổ chức quốc tế; các cơ sở đào tạo GVMN.

- Các đơn vị có liên quan.

2021-2025

- Tài liệu hỗ trợ;

- Giáo viên, cha mẹ trẻ được tập huấn, nâng cao năng lực.

6.4

Hướng dẫn vận dụng phương pháp GDMN tiên tiến phù hợp với thực tiễn trong cơ sở GDMN

- Viện KHGDVN; các cơ sở đào to GVMN.

- Các đơn vị có liên quan.

2020-2025

- Tài liệu, văn bản hướng dẫn chỉ đạo;

- CBQL được tập huấn.

7

Đổi mi chương trình giáo dục mầm non

 

 

 

7.1

Xây dựng chuẩn phát triển trẻ em mầm non theo độ tuổi

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN; các cơ sở đào to GVMN.

- Các đơn vị có liên quan

2020-2022

Chuẩn phát triển trẻ em mầm non theo độ tuổi được ban hành

7.2

Xây dựng chương trình GDMN mới

2021-2024

Chương trình GDMN mới được phê duyệt thực hiện thí điểm.

7.3

Thí điểm chương trình GDMN mới

2021-2024

Báo cáo kết quả thí điểm.

7.4

Ban hành chương trình GDMN mới

2025

Chương trình GDMN được ban hành.

7.5

Hướng dẫn triển khai chương trình GDMN mới

2025

- Tài liệu hướng dẫn;

- GV, CBQL được tập huấn;

- Văn bản chỉ đạo.

8

Hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ mầm non thông qua chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp kết hp với giáo dục phát triển vận động

 

 

 

8.1.

Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non trong việc giáo dục phát triển vận động lồng ghép chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non

V GDMN

- Bộ Y tế;

- Viện KHGDVN, các trường cơ sở đào tạo giáo viên;

- Sở GD&ĐT các tnh/TP.

2021-2025

- Mô hình giáo dục phát triển vận động lồng ghép chế độ dinh dưỡng cho trẻ mầm non;

- CBQL, GV được tập huấn.

8.2.

Hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở khu vực khó khăn

2021-2025

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi giảm ở các vùng được can thiệp theo từng năm học.

9

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN, các trường cơ sở đào tạo giáo viên;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

- Cơ sở GDMN.

2021-2025

- Văn bản hướng dẫn thực hiện;

- CBQL, GV được tập huấn.

10

Xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, Cục CSVC;

- Các đơn vị có liên quan.

2021

Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành.

11

Đy mạnh hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong các cơ sở GDMN: Đxuất giải pháp cho mô hình thí điểm phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN

Vụ GDMN

Viện KHGD, các trường CĐSP, ĐHSP và một số cơ sở GDMN

2022

Giải pháp được lãnh đạo Bộ đồng ý/Công văn hướng dn thực hiện

12

Hướng dẫn thực hiện chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh

Vụ GDMN

- Đề án NNQG 2080;

- Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan

2021-2025

CBQL, GV được tập huấn.

13

Tăng cường tiếp cn CNTT trong các cơ sở giáo dục mầm non

 

 

 

13.1

Hướng dẫn triển khai thực hiện dành cho giáo viên trong hoạt động giáo dục tăng cường tiếp cận tin học cho trẻ em mầm non

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, Cục CNTT, Cục NG&CBQL;

- Trường ĐHSP;

- Các đơn vị có liên quan

2020-2025

- Tài liệu hướng dẫn;

- Giáo viên được tập huấn.

13.2

Hướng dẫn nâng cao năng lực đội ngũ CBQL, GV trong tiếp cận và khai thác công nghệ thông tin trong quản lý và ứng dụng vào tổ chức hoạt động giáo dục

2020-2025

- Tài liệu hướng dẫn;

- CBQL, GV được tập huấn.

14

Triển khai mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

 

 

 

14.1

Nghiên cứu đề xuất Mô hình phối hợp nhà trưng, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

Trưng Đại học Vinh

Đề tài KHGD/16-20.ĐT0401

CNĐT: PGS.TS. Thái Văn Thành, Trường Đại học Vinh

2021

Các mô hình được đề xuất

14.2

Triển khai mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

Vụ GDMN

- Các tổ chức quốc tế;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

2021-2025

Các mô hình được triển khai

15

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển giáo dục mầm non

 

 

 

15.1

Chỉ đạo hướng dẫn nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục mầm non

Vụ GDMN

- Cục HTQT;

- Viện KHGDVN, một số trường ĐHSP;

- Các tổ chức quốc tế; các nước trong khu vực và trên thế giới.

2021-2025

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

15.2

Triển khai nhân rộng quản lý mô hình/phương pháp giáo dục tiên tiến của một số nước ở những nơi có điều kiện

2021-2025

- Tài liệu, văn bản hướng dẫn chỉ đạo;

- CBQL, GV được tập huấn.

16

Hướng dẫn triển khai Nghị định quy định cơ chế chính sách phát trin giáo dục mầm non ở các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất mật độ dân số cao

Vụ GDMN

- Các vụ/cục có liên quan;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan

2021 - 2025

- Văn bản chỉ đạo;

- Báo cáo Chính phủ.

17

Kim tra, đánh giá, tng hp kết quả trin khai thực hiện Đề án

Vụ GDMN

- Các vụ/cục có liên quan;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

Tháng 12 hằng năm

- Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đán từng năm;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

18

Tổng kết Đề án

Vụ GDMN

- Vụ KHTC, TCCB, Cục CSVC, Cục NG&CBQL;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP.

2025

Hội nghị tổng kết

 1 Đtài: Nghiên cứu mô hình phối hp giữa gia đình - nhà trường và cng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ ti các cơ sở giáo dục mầm non đáp ng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn din giáo dục và đào to (trin khai t 2018)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1065/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1065/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1065/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1065/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 2025

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1065/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 2025

         • 19/04/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/04/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực