Quyết định 1065/QĐ-UBND

Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1065/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 6283/BCT-CTĐP ngày 24/8/2020 của Bộ Công thương về việc điều chỉnh mở rộng CCN Ninh Phong, thành phố Ninh Bình và CCN Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại văn bản số 1051/SCT-QLCN ngày 27/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, như sau:

1. Điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Ninh Phong, thành phố Ninh Bình từ 13,0 ha lên 45,35 ha.

2. Điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô từ 50,0 ha lên 71,494 ha.

Các nội dung khác liên quan đến Cụm công nghiệp Ninh Phong, thành phố Ninh Bình và Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô giữ nguyên theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình và Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Lưu VT, VP4,2,3.
VV_VP4_06QĐK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1065/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1065/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2020
Ngày hiệu lực31/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(10/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1065/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1065/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1065/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1065/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành31/08/2020
        Ngày hiệu lực31/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (10/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1065/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1065/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

              • 31/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực