Quyết định 1066/QĐ-UBND

Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1066/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tố cáo Thanh tra Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TỐ CÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Trung tâm Tin học, Công báo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TỐ CÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

1

TTR-DBI-9

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp tỉnh

Theo quy định tại Điều 30 Luật tố cáo: thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

- Trụ sở Ban tiếp công dân tnh;

- Thanh tra tnh;

- Các cơ quan chuyên thuộc UBND tnh.

Không

- Luật tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một sđiều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

2

TTR-DBI-10

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Thtục giải quyết tố cáo cấp huyện

Theo quy định tại Điều 30 Luật tố cáo: thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thgia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày

- UBND cấp huyện;

- Thanh tra huyện

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Không quy định

- Luật tố cáo 2018;

- Nghị định s 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

3

TTR-DBI-11

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp xã

Theo quy định tại Điều 30 Luật tố cáo: thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tcáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tcáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

UBND các xã, phường, thị trấn

Không quy định

- Luật tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1066/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1066/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tố cáo Thanh tra Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1066/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tố cáo Thanh tra Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1066/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1066/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tố cáo Thanh tra Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1066/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tố cáo Thanh tra Điện Biên

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực