Quyết định 1066/QĐ-UBND

Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 1857/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý Dung Quất Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 22/7/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 406/STP-KSTTHC ngày 15/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính sửa đổi và 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (có danh mục kèm theo).

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức việc niêm yết công khai và giải quyết các thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp đăng nhập các thủ tục hành chính sửa đổi nêu tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi không bị sửa đổi và bãi bỏ vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
VPUB: CBTH;
-
Lưu: VT, NClmc432.

CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Lĩnh vực Lao động

1

T-QNG -003684-TT

Đăng ký nội quy lao động

Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

II. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực Lao động

1

T-QNG -249656-TT

Đăng ký thang lương, bảng lương

Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

2

T-QNG -063722-TT

Cấp slao động

Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

3

T-QNG -058445-TT

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

Phần II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

I. Lĩnh vực Lao động

1. Đăng ký nội quy lao động (Sửa đổi)

a) Trình tự thực hiện:

- Đi với tổ chức sử dụng lao động:

+ Bước 1: Tổ chức sử dụng từ 10 lao động trở lên phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản.

+ Bước 2: Thực hiện tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành vào stiếp nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đi, bổ sung và đăng ký lại. Trong trường hợp nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật, Ban Quản có văn bản chp thuận việc đăng ký và thông báo cho tổ chức sử dụng lao động đến trụ sở cơ quan nhận văn bản chấp thuận.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đnghị đăng ký nội quy lao động;

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Biên bản góp ý của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Nội quy lao động.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013).

+ Biên Bản ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/7/2009 về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1066/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1066/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Quang Thích
       Ngày ban hành30/07/2014
       Ngày hiệu lực30/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1066/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ngãi 2014