Quyết định 1068/QĐ-UBND

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1068/QĐ-UBND 2013 triển khai Công ước Lahay 33 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi con nuôi quốc tế Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trong ngành tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 587/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Cơ quan đại diện BTP phía Nam;
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tnh (để b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh (để p/h);
- Như Điều 3,4 (T/hiện);
- Lưu: VT, S4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU,
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án triển khai thực hiện Công ước Lahay giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày 05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 (viết tắt là Công ước Lahay) về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trong ngành Tư pháp.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay giai đoạn 2012 - 2015.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung của Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay đã được Chính phủ phê duyệt.

- Tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện Công ước Lahay có hiệu quả, góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phải đạt được mục tiêu của Đề án đề ra.

- Việc xây dựng triển khai Đề án triển khai công ước Lahay phải gắn với tình hình thực tế công tác đăng ký và quản lý việc nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Các báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước Lahay phải là những người vừa nắm vững quy định của pháp luật nói chung, Luật Nuôi con nuôi nói riêng, vừa có kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý và đăng ký việc nuôi con nuôi. Trong quá trình triển khai cần làm cho các đối tượng thấy được tầm quan trọng của Công ước Lahay.

- Việc triển khai Đề án thực hiện Công ước Lahay phải kịp thời, đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị để đảm bảo những nội dung của Công ước thực sự đi vào cuộc sống.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Nội dung thực hiện:

- Tiến hành rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách về nuôi con nuôi.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Công ước Lahay cho công chức làm việc trong các cơ quan liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ trẻ em, có quyết định đúng đắn trong việc cho trẻ em làm con nuôi.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi quốc tế, đảm bảo có chất lượng và đủ về số lượng. Tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thực hiện tốt Công ước Lahay cho đội ngũ này.

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi và đối với các hành vi vi phạm của người dân trong công tác đăng ký và quản lý nuôi con nuôi.

- Chủ động xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi bằng điện tử.

2. Biện pháp thực hiện:

- Căn cứ các quy định của pháp luật, các chính sách của Nhà nước về nuôi con nuôi, cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước Lahay thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, Đài phát thanh và truyền hình, website hoặc thông qua các buổi trợ giúp pháp lý cho người dân.

- Biên soạn và in ấn tài liệu tuyên truyền về Công ước Lahay, tập trung vào các nội dung cơ bản của Công ước Lahay có liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân, đặc biệt là những nội dung về trách nhiệm của các Cơ quan nhà nước, của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trang bị cho tủ sách pháp luật cơ sở để người dân có thể tìm hiểu dễ dàng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đề ra các biện pháp kiện toàn về tổ chức, biên chế theo hướng chuyên nghiệp, ổn định, hạn chế việc chuyển đổi vị trí công tác để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện Công ước Lahay.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về nuôi con nuôi bằng cách xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu riêng về nuôi con nuôi, tiến tới kết nối với cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi của Cục Con nuôi.

3. Thời gian thực hiện:

- Năm 2013: tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Công ước Lahay; rà soát các văn bản của pháp luật, chính sách của Nhà nước về nuôi con nuôi; rà soát, kiểm tra lại phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi đang sử dụng.

- Năm 2014-2015: tiếp tục nâng cao nhận thức về Công ước Lahay; kiện toàn đội ngũ công chức làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi quốc tế; hoàn thiện phần mềm ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi; tổng kết việc thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay giai đoạn 2012 - 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Tiến hành rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp thích hợp nội dung cơ bản của Công ước Lahay, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra việc đăng ký và quản lý nuôi con nuôi trong phạm vi toàn tỉnh.

- Biên soạn và in ấn các tài liệu về Công ước Lahay và nuôi con nuôi để cấp phát rộng rãi cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp cấp huyện, xã, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em đã được cho làm con nuôi ở nước ngoài.

- Bố trí công chức làm công tác liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc, hạn chế việc luân chuyển cán bộ nhằm tạo sự ổn định, chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

- Rà soát lại việc sử dụng phần mềm quản lý về nuôi con nuôi, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc hoàn chỉnh, nâng cấp phần mềm nhằm đảm bảo việc kết nối dữ liệu với Cục Con nuôi trong thời gian tới.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, có biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ em bị bỏ rơi.

- Kiểm tra, theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân vì mục đích bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và không gắn với yêu cầu nhận trẻ em làm con nuôi.

- Tăng cường công tác kiểm tra để nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ tại các cơ sở nuôi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh - xã hội ở cấp xã để tham gia vào việc tư vấn tâm lý, xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi ở địa phương.

c) Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương triển khai lồng ghép với các Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 đã được Chính phủ phê duyệt.

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi; mua bán trẻ em dưới hình thức cho nhận con nuôi và đề xuất việc xử lý hình sự trong trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

d) Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về việc cấp Giấy chứng sinh cho trẻ em, có biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi và tình trạng mua bán trẻ em tại các cơ sở y tế dưới hình thức nhận nuôi con nuôi.

đ) Sở Tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các biện pháp đảm bảo thực hiện Công ước Lahay.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và chi phí giải quyết nuôi con nuôi quốc tế.

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Công ước Lahay trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông báo tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi và tìm gia đình thay thế cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

g) UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, triển khai nội dung Công ước Lahay đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi tại địa phương.

- Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý việc nuôi con nuôi đối với UBND cấp xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền được quy định tại Luật Nuôi con nuôi.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh:

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện tốt các nội dung của Công ước Lahay và phối hợp ngành chức năng, các tổ chức thành viên tham gia giám sát việc thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí triển khai thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nguồn kinh phí được để lại từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác (nếu có).

3. Trách nhiệm báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) khi có yêu cầu.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2013
Ngày hiệu lực06/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1068/QĐ-UBND 2013 triển khai Công ước Lahay 33 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi con nuôi quốc tế Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1068/QĐ-UBND 2013 triển khai Công ước Lahay 33 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi con nuôi quốc tế Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1068/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành06/05/2013
        Ngày hiệu lực06/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1068/QĐ-UBND 2013 triển khai Công ước Lahay 33 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi con nuôi quốc tế Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1068/QĐ-UBND 2013 triển khai Công ước Lahay 33 bảo vệ trẻ em hợp tác nuôi con nuôi quốc tế Vũng Tàu

           • 06/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực