Quyết định 1068/QĐ-UBND

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đo đạc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG BỐ THỦ TC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH TRONG LĨNH VC ĐO ĐC, BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 254/TTr-STNMT ngày 10/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT.T
nh y;
- TT.HĐND;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Phó CT. UBND t
nh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh VP (NCPC);
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh;
- Lưu; VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

- Đi với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề;

- Đối với hồ sơ gia hạn, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Không quy định

- Luật Đo đạc và Bản đồ s 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đo đạc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đo đạc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1068/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đo đạc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đo đạc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái

            • 18/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực