Quyết định 1068/QĐ-UBND

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang năm 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg , ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác CCHC năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020);

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang năm 2019-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực T
U;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài Phát thanh và TT tỉnh;
- TTThông tin - Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC , Vnptioffce.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH HÀ GIANGM 2019-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020); Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại cuộc họp tng kết công tác CCHC năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hà Giang năm 2019-2020 với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Mc đích

a) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

b) Xác định nội dung có trọng tâm, những nội dung còn hạn chế, nổi cộm trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức để thực hiện có hiệu quả.

c) Sửa đổi, bổ sung việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp huyện;

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức, như: triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức.

đ) Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian vừa qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của năm 2019-2020.

2. Yêu cầu

a) Gắn kết chặt chẽ việc triển khai các nội dung của kế hoạch đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức với các nội dung khác theo Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nước trong thực hiện các nhiệm vụ;

b) Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức cần quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, lộ trình, bước đi; nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức phải đảm bảo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương;

c) Cải cách chế độ công vụ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính; nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI);

II. Nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức năm 2019-2020

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì đề xuất/tham mưu/thực hiện

Cấp ban hành/phê duyệt

Thời gian hoàn thành

1

Rà soát quy định danh mục, slượng vị trí việc làm công chức, viên chức và cơ cấu công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Hàng năm

2

Tổ chức thi tuyển (hoặc xét tuyển) công chức, thi nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương theo quy định

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương cán sự, chuyên viên theo quy định

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Quý II/2019

4

Xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Công chức, viên chức theo quy định

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Năm 2019-2020

5

Rà soát, phát hiện và tham mưu đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội được thực tiễn chứng minh và có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ

Ban Tổ chức - Nội vụ; các sở, ngành, UBND cấp huyện

UBND tỉnh

Năm 2019

6

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định về đối tượng và thời gian thực hiện. Rà soát tinh giản biên chế và các đối tượng được hưởng

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Thực hiện thường xuyên/theo đợt thẩm định

7

Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Ban Tổ chức - Nội vụ; các sở ngành, UBND cấp huyện, các cơ sở đào tạo.

 

Thường xuyên (khi kết thúc khóa học)

8

Kế hoạch rà soát lại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Ban Tổ chức - Nội vụ; Các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

UBND tỉnh

Năm 2019

9

Tổ chức thí điểm thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp

Ban Tổ chức - Nội vụ

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý IV/2019

10

Rà soát lại số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất phương án giải quyết

Ban Tổ chức - Nội vụ

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý III/2019

11

Tham mưu việc thực hiện thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình (không phải thực hiện xin ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh)

Ban Tổ chức - Nội vụ;

UBND tỉnh

Năm 2020

12

Kế hoạch rà soát việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban Tổ chức- Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

13

Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

Ban Tổ chức - Nội vụ

Thường xuyên

14

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 296-KH/TU ngày 09/3/2018, Kế hoạch số 351-KH/TU ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang

Ban Tổ chức - Nội vụ; các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Thực hiện theo phân cấp

Năm 2019-2020

15

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND tỉnh

Quý I/2019

16

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

Ban Tổ chức - Nội vụ; UBND cấp huyện

UBND tỉnh; HĐND tỉnh

Năm 2019-2020

17

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công vụ công chức

Ban Tổ chức - Nội vụ

các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức - Ni v

- UBND tỉnh giao Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành, địa phương quản lý. Gắn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức với báo cáo cải cách hành chính theo quy định.

- Chtrì dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức hằng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách hằng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ; các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện công tác nghiệp vụ hành chính.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tổng hợp) trước ngày 25/11 hằng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1068/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hà Giang

         • 31/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực