Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 96/SNV-VP ngày 04 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 84 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo c
áo);
- Cổng TTĐT t
nh (đăng tải);
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC
.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

30 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 4

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử sở Nội vụ

Phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

7 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 5

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở Nội vụ)

15 ngày

Hội đồng tuyển dụng được thành lập và phân công cụ thể cho bộ phận giúp việc thực hiện các nhiệm vụ

Bước 6

Tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Biên bản, bài thi, đề thi

Bước 7

Chấm thi

Hội đồng thi tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Ban chấm thi chấm và tổng hợp bài thi, điểm thi

Bước 7

Niêm yết công khai kết quả thi tuyển, lập danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng

15 ngày làm việc

Danh sách điểm thi và thông báo gửi đến người dự thi

Bước 8

Nhận đơn phúc khảo

Hội đồng thi tuyển công chức

15 ngày làm việc

Đơn phúc khảo hợp lệ theo mẫu

Bước 9

Chấm phúc khảo

Hội đồng thi tuyển công chức

15 ngày làm việc

Thông báo kết quả điểm phúc khảo và danh sách thí sinh trúng tuyển

Bước 10

Gửi thông báo trúng tuyển đến người dự tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Trong thông báo phải nêu rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận Quyết định

Bước 11

Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển

30 ngày làm việc

Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung trước khi ký quyết định

Bước 12

Quyết định tuyển dụng

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Quyết định tuyển dụng được ký và gửi đến người trúng tuyển

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Thông báo và Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

30 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử sở Nội vụ

Phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

7 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 3

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Hội đồng tuyển dụng được thành lập và danh sách thành viên hội đồng

Bước 4

Tổ chức xét tuyển

Hội đồng xét tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Biên bản, bài thi, đề thi

Bước 5

Chấm thi

Hội đồng xét tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Ban chấm thi chấm và tổng hợp bài thi, điểm thi

Bước 6

Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả thi tuyển

Hội đồng thi tuyển công chức

15 ngày làm việc

Bảng điểm của người dự tuyển được gửi đến người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Bước 7

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển và nhận đơn phúc khảo

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Niêm yết trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, và gửi thông báo đến người dự tuyển

Bước 8

Chấm phúc khảo

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Bảng điểm phúc khảo

Bước 9

Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày làm việc

Bảng điểm và thông được gửi đến người trúng tuyển

Bước 10

Người trúng tuyển đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ

Người trúng tuyển

30 ngày làm việc

Hồ sơ theo quy định

Bước 11

Quyết định tuyển dụng

Giám đốc Sở Nội vụ

15 ngày làm việc

Quyết định tuyển dụng được ký và gửi đến người trúng tuyển

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: TIẾP NHẬN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Kiểm tra, sát hạch người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển

Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Thủ trưởng các Sở, ban ngành

Trong giờ hành chính

Công chức đủ hoặc không đủ điều kiện để được tuyển dụng

Bước 3

Gửi hồ sơ đề nghị thống nhất việc tiếp nhận

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

Trong giờ hành chính

Hồ sơ của người dự tuyển được gửi đến Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức trung ương để xin ý kiến

Bước 4

Thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình hồ sơ, thống nhất ý kiến

Bộ Nội vụ/ban Tổ chức Trung ương

30 ngày làm việc

Văn bản trả lời của Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức

Cơ quan quản lý công chức

Chậm nhất ngày 31/3 hàng năm

Ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ/Ban Tổ chức Trung ương

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 3

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức

Cơ quan quản lý công chức (BNV/BTCTW nếu thi nâng ngạch lên chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp)

Sau khi có ý kiến thống nhất của BNV/B TCTW về số lượng và chỉ tiêu nâng ngạch

Kế hoạch được phê duyệt

Bước 4

Tổ chức thi nâng ngạch công chức:

Cơ quan quản lý công chức (thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương Bộ Nội vụ/Ban Tổ chức Trung ương (nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp)

Trong giờ hành chính

Thành lập hội đồng. Danh sác thí sinh đủ điều kiện dự thi. Tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức

Bước 5

Thông báo kết quả thi nâng ngạch và nhận đơn phúc khảo

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

15 ngày làm việc

Gửi thông báo điểm thi cho các cơ quan quản lý công chức. Mẫu đơn phúc khảo

Bước 6

Chấm phúc khảo

Ban chấm thi

15 ngày làm việc

Tổng hợp và trình lên hội đồng thi tuyển điểm chấm phúc khảo

Bước 7

Phê duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển lên người đứng đầu cơ quan được phân công thực hiện tổ chức thi nâng ngạch

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

15 ngày làm việc

Danh sách điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển

Bước 8

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

15 ngày làm việc

Ra Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ THỜI GIAN CÔNG TÁC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Dự kiến phương án sắp xếp ngạch, bậc lương

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

Trong giờ hành chính

Người đứng đầu cơ quan dự kiến phương án sắp xếp, bậc lương cụ thể gửi Bộ Nội vụ/ban Tổ chức Trung ương

Bước 3

Trả lời đề nghị xếp ngạch, bậc lương

Bộ Nội vụ/ban Tổ chức Trung ương

30 ngày

Văn bản trả lời của Bộ Nội vụ/Ban Tổ chức Trung ương

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Kiểm tra sát hạch

Hội đồng kiểm tra sát hạch

Trong giờ hành chính

Kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ

Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Bước 3

Xem xét, quyết định xét chuyển

Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Thủ trưởng Sở, Ban ngành

Trong giờ hành chính

Xếp lương vào ngạch bổ nhiệm và bảo lưu lương

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ chưa quy định thời gian cụ thể

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Thủ trưởng các Sở, ban ngành kèm theo báo cáo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng đội ngũ viên chức hiện có

đơn vị sự nghiệp công lập

Trong giờ hành chính

danh sách thí sinh đủ điều kiện

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 3

Tổ chức sơ tuyển và cử viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thủ trưởng các Sở, ban ngành

Trong giờ hành chính

Viên chức đủ điều kiện

Bước 4

Văn bản cử viên chức tham gia dự thi

Đơn vị sự nghiệp công lập

Trong giờ hành chính

Gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ)

Bước 5

Quyết định viên chức tham gia dự hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ (từ hạng II lên hạng I)

UBND phối hợp với Bộ Nội vụ (hạng III lên hạng II)

UBND tỉnh (hạng IV lên hạng III)

Trong giờ hành chính

Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng

Bước 6

Thông báo triệu tập thí sinh

Hội đồng thi tuyển

15 ngày làm việc

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi

Bước 7

Niêm yết danh sách thí sinh

Hội đồng thi tuyển

1 ngày

Số báo danh, phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian

Bước 8

Tổ chức thi

Hội đồng thi tuyển

Trong giờ hành chính

Biên bản, bài thi, đề thi

Bước 8

Bổ nhiệm và xếp lương

Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức

Trong giờ hành chính

Bổ nhiệm và xếp lương theo quy định

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định thời gian cụ thể

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ

UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ

20 ngày làm việc

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

10 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 3

Thành lập hội đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

15 ngày làm việc

Quyết định thành lập hội đồng và phân công cụ thể cho bộ phận giúp việc thực hiện các nhiệm vụ

Bước 4

Đề nghị công nhận kết quả xét tuyển đặc cách

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) công nhận kết quả xét tuyển đặc cách

Bước 5

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Hội đồng tuyển dụng

Trong giờ hành chính

Kết quả thi tuyển

Bước 6

Ký kết hợp đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Hợp đồng làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả thi tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Gửi về Sở Nội vụ lưu theo dõi

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định thời gian cụ thể

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ

UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ

20 ngày làm việc

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

10 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 3

Thành lập hội đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 15 ngày làm việc

Trong giờ hành chính

Quyết định thành lập hội đồng và phân công cụ thể cho bộ phận giúp việc thực hiện các nhiệm vụ

Bước 4

Thi tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Biên bản, bài thi, đề thi

Bước 5

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Hội đồng tuyển dụng

Trong giờ hành chính

Kết quả thi tuyển

Bước 6

Ký kết hợp đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Hợp đồng làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả thi tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Gửi về Sở nội vụ lưu theo dõi

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ

UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ

20 ngày làm việc

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

10 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 3

Thành lập hội đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

15 ngày làm việc

Quyết định thành lập hội đồng và phân công cụ thể cho bộ phận giúp việc thực hiện các nhiệm vụ

Bước 4

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Hội đồng tuyển dụng

Trong giờ hành chính

Kết quả thi tuyển

Bước 5

Ký kết hợp đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Hợp đồng làm việc

Bước 6

Báo cáo kết quả thi tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển (UBND cấp huyện, Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị được giao quyền tự chủ)

Trong giờ hành chính

Gửi về Sở nội vụ lưu theo dõi

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định thời gian cụ thể

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng xây dựng Chính quyền và công tác thanh niên

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Công chức phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

- Xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới và trả kết quả

- Văn phòng HĐND tỉnh gửi trả kết quả về Sở Nội vụ

HĐND tỉnh

05 ngày làm việc

Nghị quyết của HĐND tỉnh thành lập thôn mới, tổ dân phố mới được phê duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản, và chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

2 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Ở CẤP TỈNH

THỦ TỤC: GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Ở CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Công chức Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

7 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

2 giờ/ ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

- Xem xét, quyết định và trả kết quả

- Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Sở nội vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh

5 ngày làm việc

Quyết định đã được phê duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

2 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/ Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 13

THỦ TỤC: XÁC NHẬN PHÂN HIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Công chức Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

25 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

- Xem xét, quyết định và trả kết quả

- Văn phòng UBND tỉnh gửi trả kết quả về Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh

15 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt quyết định

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản, và chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo văn bản giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/ Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc

Quy trình số: 14

1. THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

2. THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

3. THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức bên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

07 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét, phê duyệt Quyết định

- Văn phòng UBND tỉnh gửi về Sở nội vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định đã được phê duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/ Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 15

1. THỦ TỤC: THÀNH LẬP TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

2. THỦ TỤC: TỔ CHỨC LẠI TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

3. THỦ TỤC: GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Công chức Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

12 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Thẩm tra, soát xét lần cuối cùng các thủ tục, hồ sơ và chuẩn bị các văn bản cần thiết theo Quy chế làm việc của cơ quan để trình UBND cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

15 ngày làm việc

Các văn bản cần thiết được chuẩn bị và kiểm tra hoàn tất trước khi trình chủ tịch phê duyệt

Bước 6

- Xem xét, phê duyệt quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

20 ngày làm việc

Quyết định đã được phê duyệt

Văn thư cho số, đóng dấu gửi về Sở Nội vụ

Bước 7

Văn thư vào sổ, chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 8

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 50 ngày làm việc

Quy trình số: 16

THỦ TỤC: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Văn phòng Sở

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng sở

25 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu vào sổ và phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo văn bản giải quyết TTHC)

Bước 5

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

Quy trình số: 17

1. THỦ TỤC: THÀNH LẬP HỘI

2. THỦ TỤC: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT HỘI

3. THỦ TỤC: ĐỔI TÊN HỘI

4. THỦ TỤC: HỘI TỰ GIẢI THỂ

5. THỦ TỤC: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ

6. THỦ TỤC: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

16 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt kết quả

Ban Giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết Thủ TTHC đã được Ban Giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét quyết định và trả kết quả

Ủy ban nhân dân tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt kết quả, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

Quy trình số: 18

THỦ TỤC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức và Tổ chức biên chế

 

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 5

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận;

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo văn bản giải quyết TTHC)

Bước 6

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 7

Văn thư vào sổ, chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi 1 bản về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 11

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

Quy trình số: 19

THỦ TỤC: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức và Tổ chức biên chế

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận;

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ và chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công 1 bản

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 11

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 20

1. THỦ TỤC: CHO PHÉP HỘI ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

2. THỦ TỤC: CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

3. THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

4. THỦ TỤC: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

5. THỦ TỤC: ĐỔI TÊN QUỸ

6. THỦ TỤC: QUỸ TỰ GIẢI THỂ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên phòng công chức viên chức và tổ chức biên chế

7 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận;

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh

5 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ và chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công 1 bản

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 21

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên phòng công chức viên chức và tổ chức biên chế

25 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban Giám đốc

3 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận;

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ và chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công 1 bản

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 40 ngày làm việc

Quy trình số: 22

THỦ TỤC: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên phòng công chức viên chức và tổ chức biên chế

8 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận;

Văn thư

2 giờ/ ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

- Xem xét, quyết định và trả kết quả

- Văn phòng HĐND tỉnh gửi trả kết quả về Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ và chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công 1 bản

Văn thư

2 giờ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/ Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

Quy trình số: 23

1. THỦ TỤC: TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

2. THỦ TỤC: TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

3. THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH

4. THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

5. THỦ TỤC: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ

6. THỦ TỤC: THỦ TỤC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ

7. THỦ TỤC: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

8. THỦ TỤC: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

9. THỦ TỤC: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỐI NGOẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Ban Thi đua- khen thưởng

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: làm phiếu trình, trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng

12 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt

Ban Giám đốc

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ban giám đốc ký duyệt

Bước 4

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 5

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt dự thảo Quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản, và gửi Trung tâm phục vụ hành chính công 1 bản

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết theo quy định.

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức, cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

Quy trình số: 24

THỦ TỤC: CẤP, CẤP LẠI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến phòng xây dựng Chính quyền và công tác thanh niên

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: ra văn bản xử lý và trình Ban giám đốc

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: làm phiếu trình lý do trả hồ sơ và trình Ban Giám đốc

- Nếu hồ sơ thiếu cần bổ sung: ra phiếu trình trình Ban Giám đốc và gửi đến đơn vị nộp hồ sơ

Phòng quản lý VTLT

12 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt, trình phê duyệt kết quả

Chi cục trưởng chi cục VTLT

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được Ban giám đốc ký duyệt

Bước 5

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận, lưu 1 bản, 1 bản gửi về phòng chuyên môn, và gửi qua Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo văn bản giải quyết TTHC)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 25

THỦ TỤC: PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận:

+ Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức

+ CMND hoặc hộ chiếu

- Xem xét sự hợp lệ:

+ Hồ sơ hợp lệ, độc giả ghi thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu - Phụ lục 1; hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và điền thông tin vào Phiếu yêu cầu đọc tài liệu - Phụ lục 4; vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Mẫu số 01 giao cho độc giả

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì không tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn độc giả hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02

- Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả -Mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05

Các biểu mẫu thực hiện theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, bao gồm:

- Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu - Phụ lục 1

- Phiếu yêu cầu đọc tài liệu - Phụ lục 4

Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 giờ/ ngày làm việc

hồ sơ TTHC kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ TTHC và tra tìm tài liệu

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 ngày làm việc

Hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Trình hồ sơ TTHC và Tài liệu độc giả yêu cầu khai thác

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 giờ/ ngày làm việc

Hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Tài liệu độc giả yêu cầu khai thác

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

4 giờ/ngày làm việc

Duyệt TTHC kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và tài liệu độc giả yêu cầu khai thác. Gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ/ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở, tài liệu được giao cho độc giả nghiên cứu tại chỗ/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 4 ngày làm việc

Quy trình số: 26

THỦ TỤC: CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC LƯU TRỮ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/ sản phẩm

Bước 1

- Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu thì hướng dẫn độc giả điền thông tin Phiếu yêu cầu sao tài liệu - Phụ lục 6; vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - Mẫu số 01 giao cho độc giả

- Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ thì hướng dẫn độc giả điền thông tin Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu - Phụ lục 8; vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - Mẫu số 01 giao cho độc giả

- Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ/ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả -Mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ -Mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05

Các biểu mẫu thực hiện theo Quyết định số: 897/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu sao tài liệu - Phụ lục 6

- Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu - Phụ lục 8

Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 giờ/ ngày làm việc

Hồ sơ TTHC kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ TTHC và Thực hiện sao tài liệu/chứng thực lưu trữ

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 ngày làm việc

Hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải hồ sơ. Tài liệu đã thực hiện hình thức sao/chứng thực lưu trữ

Bước 4

Trình hồ sơ TTHC và tài liệu đề nghị sao/chứng thực lưu trữ

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 giờ/ ngày làm việc

Tài liệu đã thực hiện hình thức sao/chứng thực lưu trữ. Hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

c 5

Phê duyệt hồ sơ

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

2 giờ/ ngày làm việc

Duyệt hồ sơ TTHC, kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Ký bản sao/chứng thực lưu trữ

Bước 6

Văn thư nhân bản, đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

2 giờ/ ngày làm việc

Bản sao/chứng thực lưu trữ, hồ sơ TTHC kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

- Thu phí/lệ phí (nếu có)

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở. Bản sao/chứng thực lưu trữ giao cho độc giả/phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả/phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 4 ngày làm việc

Quy trình số: 27

1. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

2. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

3. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Phân công Phòng xử lý: Phòng Nghiệp vụ hoặc phòng Hành chính

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC kèm theo phiếu phân công và hồ sơ công việc

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

25 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 5

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 6

Văn thư nhân bản đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo văn bản giải quyết TTHC)

Bước 7

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

30 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt quyết định, bộ văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 8

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 9

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 60 ngày làm việc

Quy trình số: 28

1. THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

2. THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC LÀ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH

3. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

4. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

5. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG ĐẠO CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

6. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

7. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

11 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 5

Văn thư nhân bản đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

2 giờ ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 6

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

15 ngày làm việc

Chủ tịch phê duyệt quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 7

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

2 giờ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 8

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

Quy trình số: 29

1. THỦ TỤC: THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH (THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 2 CƠ QUAN)

2. THỦ TỤC: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC

3. THỦ TỤC: THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A VÀ ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 19 NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2018/NĐ-CP

4. THỦ TỤC: THÔNG BÁO NGƯỜI ĐƯỢC PHONG PHẨM HOẶC SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

5. THỦ TỤC: THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ PHONG PHẨM HOẶC SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

6. THỦ TỤC: THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

7. THỦ TỤC: THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

8. THỦ TỤC: THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

9. THỦ TỤC: THÔNG BÁO BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

10. THỦ TỤC: THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

11. THỦ TỤC: THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH

12. THỦ TỤC: THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

13. THỦ TỤC: THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

14. THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH

15. THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH

16. THỦ TỤC: THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận và trình Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp xem xét

Chuyên viên Ban Tôn giáo

1 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, kèm theo phiếu phân công và hồ sơ TTHC

Bước 3

Cho ý kiến đề xuất phân hệ quản lý văn bản trình lên Lãnh đạo Ban Tôn giáo phê duyệt

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

1 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC kèm theo hồ sơ

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ nhận được văn bản hợp lệ

Quy trình số: 30

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CHO TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

56 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 60 ngày làm việc

Quy trình số: 31

1. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ TỰ GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG

2. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH THEO QUY ĐỊNH HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

21 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 5

Văn thư nhân bản đóng dấu, phát hành theo nơi nhận

Văn thư

2 giờ ngày làm việc

Hồ sơ và văn bản giải quyết TTHC

Bước 6

Xem xét, quyết định và trả kết quả

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

20 ngày

Chủ tịch phê duyệt quyết định, bộ phận văn thư cho số, đóng dấu và gửi về Sở Nội vụ

Bước 7

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

2 giờ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 8

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc

Quy trình số: 32

1. THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 34 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

2. THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

16 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

Quy trình số: 33

1. THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO CHO NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

2. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH

3. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH

4. THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 đến Ban Tôn giáo- Sở nội vụ

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả-mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ-mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ -Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: xử lý và ra văn bản trả lời

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Làm phiếu trình lý do trả hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ/ phòng hành chính

26 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, ký tắt văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo ban

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoàn thiện/ phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định, văn thư gửi hồ sơ về Sở Nội vụ

Bước 4

Ký văn bản giải quyết hồ sơ hành chính

Ban giám đốc

2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

Bước 6

Văn thư vào sổ chuyển phòng chuyên môn 1 bản, lưu 1 bản và gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ và văn bản trả lời đã được phê duyệt)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1/2 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản giải quyết TTHC được trao cho tổ chức cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1069/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1069/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2019
Ngày hiệu lực10/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1069/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1069/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành10/04/2019
        Ngày hiệu lực10/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

         • 10/04/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực