Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1511/QĐ-UBND 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Công văn số 77/HĐND-CTHĐ ngày 08 tháng 6 năm 2012 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 714/STC-HCSN ngày 26 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Ở cấp tỉnh: Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc Phòng Tiếp công dân của tỉnh;

- Ở cấp huyện: Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Văn phòng UBND huyện;

- Ở cấp xã: Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND xã.

1.2. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ không chuyên trách tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Được áp dụng đối với tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan cấp tỉnh, cụ thể: cơ quan Thanh tra tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên và được bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh;

- Các cơ quan khác của Nhà nước căn cứ vào quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Chính phủ và tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý để bố trí thời gian tiếp công dân.

1.3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất.

1.4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

1.5. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

2. Nguyên tắc áp dụng

2.1. Chế độ bồi dưỡng quy định tại văn bản này được tính theo ngày thực tế cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2.2. Trường hợp các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Mục 1 khi tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng quy định tại văn bản này.

3. Mức chi

3.1 Đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, được bồi dưỡng mức chi 50.000 đồng/ngày/người.

3.2 Đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ không chuyên trách tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điểm 2.2 Mục 1 mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức chi 100.000 đồng/ngày/người;

- Các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điểm 2.2 Mục 1 mà đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức chi 80.000 đồng/ngày/người.

3.3. Đối với cán bộ, công chức được quy định tại Khoản 2, Điểm 2.3 Mục 1 được bồi dưỡng mức chi 100.000 đồng/ngày/người.

3.4. Đối với cán bộ, công chức được quy định tại Khoản 2, Điểm 2.4 Mục 1 được bồi dưỡng mức chi 80.000 đồng/ngày/người.

3.5. Đối với cán bộ, công chức được quy định tại Khoản 2, Điểm 2.5 Mục 1 được bồi dưỡng mức chi 50.000 đồng/ngày/người.

4. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán

4.1. Cách thức chi trả

a) Cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung và số ngày tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; nội dung và số ngày xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hàng tháng, lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế trực tiếp tham gia của cán bộ, công chức; những người tham gia phối hợp; những người chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lấy xác nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm căn cứ chi trả.

b) Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.2, Điểm 2.3, Khoản 2 Mục 1 thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm chi trả.

c) Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại Điểm 2.4, Điểm 2.5, Khoản 2 Mục 1 do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập phối hợp chi trả.

d) Khoản tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức khi trực tiếp tham gia làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thanh toán cùng tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4.2. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán

a) Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và được giao ngoài nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị.

b) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1069/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1069/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2012
Ngày hiệu lực19/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1069/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1069/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành19/06/2012
        Ngày hiệu lực19/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2012 chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân của Quảng Trị