Quyết định 107/QĐ-UBND

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2017 về đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 107/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên Hà Nam 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 107/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và được sử dụng con dấu mới để giao dịch.

Thu hồi con dấu cũ về cơ quan có trách nhiệm để quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Những quy định trước đây trái với quyết định này, nay bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu107/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực01/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 107/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên Hà Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 107/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên Hà Nam 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu107/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành18/01/2017
        Ngày hiệu lực01/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 107/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên Hà Nam 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 107/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên Hà Nam 2017

            • 18/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực