Quyết định 1073/QĐ-TTg

Quyết định 1073/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1073/QĐ-TTg 2014 danh mục dự án Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1073/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3732/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục “Dự án hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2014-2015” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế.

Chủ Dự án: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

2. Mục tiêu dài hạn: Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Một số kết quả chính của Dự án:

- Xây dựng, cập nhật, triển khai và giám sát các chiến lược, các quy tắc và tiêu chuẩn mới nhất, hướng dẫn quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật về phòng, chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm.

- Xây dựng, cập nhật các chính sách, tiêu chuẩn, tiêu chí về chăm sóc sức khỏe nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh (chú trọng các đối tượng bà mẹ, trẻ em, trẻ em vị thành niên, người cao tuổi...).

- Xây dựng, cập nhật các chiến lược, chính sách, kế hoạch, công cụ để tăng cường kiện toàn hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thí điểm y tế điện tử.

- Xây dựng, triển khai khung pháp lý, chiến lược ngành y tế, phối hợp liên ngành nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và các bệnh mới nổi.

4. Thời gian tối đa thực hiện Dự án: Ngày 31 tháng 12 năm 2015

5. Hạn mức vốn của Dự án:

a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 18.503.125 USD (vốn đã được đảm bảo là 10.713.577 USD, vốn cần huy động thêm là 7.789.548 USD):

b) Vốn đối ứng: 4,8 tỷ đồng

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách.

- Vốn đối ứng do cơ quan chủ quản bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng WHO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành đồng thời tiếp tục vận động nguồn tài trợ ODA còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.

Điều 3. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ làm việc với WHO để hoàn thiện cơ chế làm việc, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và WHO.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA34

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1073/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1073/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1073/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1073/QĐ-TTg 2014 danh mục dự án Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1073/QĐ-TTg 2014 danh mục dự án Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1073/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1073/QĐ-TTg 2014 danh mục dự án Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1073/QĐ-TTg 2014 danh mục dự án Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ

           • 04/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực