Quyết định 1073/QĐ-UBND

Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá giống cây trồng phục vụ cho chương trình, dự án trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh Sơn La

Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1076/QĐ-UBND đơn giá cây giống trồng rừng phục vụ dự án trồng rừng Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Giá; Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô quy định tại quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 192/TTr-STC ngày 16 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cây giống trồng rừng phục vụ cho các chương trình, dự án trồng rừng sử dụng vốn ngân sách theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh Sơn La, như sau:

1.

Bạch đàn mô

:

2.050 đồng/bầu.

2.

Thông mã vĩ

:

1.840 đồng/bầu.

3.

Keo tai tượng (hạt Úc)

:

1.520 đồng/bầu.

4.

Keo tai tượng (hạt nội)

:

1.570 đồng/bầu.

5.

Lát hoa

:

1.510 đồng/bầu.

6

Mây nếp

:

2.400 đồng/bầu.

7

Tếch

:

2.300 đồng/cây.

8

Bạch đàn hạt

:

1.330 đồng/bầu.

9

Giổi xanh

:

4.200 đồng/bầu.

10

Trám

:

3.100 đồng/bầu.

11

Luồng (hom thân)

:

6.400 đồng/hom.

12

Sơn tra

:

1.590 đồng/bầu.

13

Vối thuốc

:

2.860 đồng/bầu.

14

Tre Bát Độ, Điền Trúc (hom cành)

:

17.800 đồng/hom.

15

Xoan ta

:

1.190 đồng/bầu.

16

Sấu

:

1.600 đồng/bầu.

17

Mỡ

:

1.930 đồng/bầu.

18

Xoan nhừ

:

3.630 đồng/bầu.

Điều 2. Đơn giá nêu tại Điều 1 đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận tại địa bàn (chân lô) trồng rừng và là giá trần tối đa; Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống trồng phục vụ cho các chương trình, dự án trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành cho trồng rừng từ năm 2014 và thay thế Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Cầm Văn Chính - PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH; Tú 25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

PHỤ BIỂU

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG TRỒNG PHỤC VỤ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Loài Cây

Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống

Ghi chú

Tuổi cây tối thiểu (tháng)

Loại bầu (cm)

Đường kính gốc tối thiểu (mm)

Chiều cao tối thiểu (cm)

1

Bạch Đàn mô

4

7 x 12

3

35

 

2

Thông Mã Vĩ

6

9 x 14

3, 5

35

 

3

Keo Tai Tượng (Hạt Úc)

4

7 x 12

3

45

 

4

Keo Tai Tượng (Hạt nội)

4

7 x 12

3

30

 

5

Lát Hoa

7

9 x 14

5

30

 

6

Mây Nếp

18

9 x 14

 

30

 

7

Tếch

12

 

10

 

Chiều dài rễ trần trên 20 cm

8

Bạch Đàn Hạt

4

7 x 12

3

30

 

9

Giổi Xanh

12

9 x 14

4

35

 

10

Trám

12

9 x 14

6

50

 

11

Luồng (Hom thân)

18

 

100

 

Có 1 thế hệ măng thứ cấp

12

Sơn Tra

7

9 x 14

3

40

 

13

Vối Thuốc

>12

9 x 14

5

35

 

14

Tre Bát Độ, Điền Trúc (Hom cành)

>12

14 x 18

 

 

Có ít nhất một thế hệ măng

15

Xoan Ta

5

9 x 14

4

40

 

16

Sấu

6

9 x 14

4

40

 

17

Mỡ

6

10 x 14

5

40

 

18

Xoan Nhừ

6

9 x 14

4

40

 

* Ghi chú:

Tiêu chuẩn bầu: Kích thước bầu gồm chiều rộng (cm) chiều cao (cm), tính theo hình dạng của túi bầu khi chưa đóng hỗn hợp ruột bầu.

- Các đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phải có xác nhận tiêu chuẩn chất lượng cây giống và chịu sự giám sát theo thủ tục quản lý chuỗi hành trình giống.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1073/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1073/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1073/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1073/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1073/QĐ-UBND 2014 giá giống cây dự án trồng rừng Sơn La