Quyết định 1073/QĐ-UBND

Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1073/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-TBXH được ban hành theo các Quyết định số 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017; số 2117/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 78/TTr-SLĐTBXH-VP ngày 24/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I.

Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

1

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, địa chỉ: Số 02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Không

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

2

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10 ngày làm việc, trong đó:

- Thời hạn giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là 05 ngày làm việc.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày làm việc.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, địa chỉ: Số 02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

Không

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015.

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 2117/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

3

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

10 ngày làm việc, trong đó:

- Thời hạn giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là 05 ngày làm việc.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày làm việc.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, địa chỉ: Số 02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

Không

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1073/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1073/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực30/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1073/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1073/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1073/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1073/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành30/05/2018
        Ngày hiệu lực30/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1073/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1073/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Phú Yên

            • 30/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực