Quyết định 1074/QĐ-UBCK

Quyết định 1074/QĐ-UBCK năm 2011 sửa đổi Quyết định 510/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1074/QĐ-UBCK sửa đổi bổ sung Quyết định 510/QĐ-UBCK 2011


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 510/QĐ-UBCK NGÀY 11/8/2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 134/2009/TT-BTC NGÀY 01/7/2009 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn thực hiện thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, như sau:

1. Sửa đổi Mục 3.2 như sau:

“3.2. Cách tính phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết:

- Số phí mỗi công ty đại chúng chưa niêm yết phải nộp là 10 triệu đồng/năm;

- Công thức tính: (10 triệu đồng/12 tháng) x số tháng là công ty đại chúng chưa niêm yết.

+ Đối với công ty đăng ký là công ty đại chúng: số tháng là công ty đại chúng chưa niêm yết được tính bắt đầu từ tháng sau tháng đăng ký đến cuối năm.

+ Đối với công ty rút đăng ký công ty đại chúng hoặc niêm yết trên các SGDCK số tháng là công ty đại chúng chưa niêm yết được tính từ đầu năm đến hết tháng rút đăng ký công ty đại chúng hoặc tháng được chấp thuận niêm yết trên các SGDCK.

+ Đối với công ty thực hiện đăng ký Công ty đại chúng và rút đăng ký công ty đại chúng hoặc niêm yết trên các SGDCK trong cùng 1 năm: số tháng là công ty đại chúng chưa niêm yết được tính từ tháng sau tháng đăng ký tới hết tháng công ty rút đăng ký hoặc tháng được chấp thuận niêm yết trên các SGDCK.

2. Sửa đổi Mục 4.2 như sau:

“4.2.Đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết:

- Đối với các công ty đăng ký là công ty đại chúng, các công ty rút đăng ký công ty đại chúng, niêm yết trên các SGDCK thì thu ngay khi đăng ký, rút đăng ký, được chấp thuận niêm yết trên các SGDCK.

- Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết không thuộc các đối tượng trên: thu phí vào cuối quý IV hàng năm (từ ngày 15/12 đến ngày 31/12 hàng năm).

3. Sửa đổi tên các đơn vị chức năng thuộc UBCKNN như sau:

- “Ban Kế hoạch Tài chính” thành “Vụ Tài vụ Quản trị”

- “Ban Quản lý kinh doanh” thành “Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán”

- “Ban Quản lý Quỹ” thành “Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán”

- “Ban Quản lý phát hành” thành “Vụ Quản lý phát hành chứng khoán”

- “Ban Phát triển thị trường” thành “Vụ Phát triển thị trường chứng khoán”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các công ty đại chúng chưa niêm yết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTTT.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1074/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1074/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2011
Ngày hiệu lực29/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1074/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 1074/QĐ-UBCK sửa đổi bổ sung Quyết định 510/QĐ-UBCK 2011


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Quyết định 1074/QĐ-UBCK sửa đổi bổ sung Quyết định 510/QĐ-UBCK 2011
  Loại văn bảnQuyết định
  Số hiệu1074/QĐ-UBCK
  Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
  Người kýVũ Bằng
  Ngày ban hành29/12/2011
  Ngày hiệu lực29/12/2011
  Ngày công báo...
  Số công báo
  Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
  Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
  Cập nhật10 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 1074/QĐ-UBCK sửa đổi bổ sung Quyết định 510/QĐ-UBCK 2011

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 1074/QĐ-UBCK sửa đổi bổ sung Quyết định 510/QĐ-UBCK 2011

      • 29/12/2011

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 29/12/2011

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực